Trang chủ Đào tạo Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo sau đại họcChương trình đào tạo sau đại học của Viện MT&TN:


CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ:

 

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ áp dụng từ khóa năm 2013:

- Ngành Kỹ thuật Môi trường (mã số: 60520320)

- Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường (mã số: 60850101)

 

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ áp dụng từ khóa năm 2015:

- Ngành Kỹ thuật Môi trường (mã số: 60520320)

- Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường (mã số: 60850101)

 

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ áp dụng từ khóa năm 2017:

- Ngành Kỹ thuật Môi trường (mã số: 60520320)

- Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường (mã số: 60850101)

 

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ áp dụng từ khóa năm 2018:

- Ngành Kỹ thuật Môi trường (mã số: 8520320)

- Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường (mã số: 8850101)

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ:

 

Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ áp dụng từ khóa năm 2011:

- Ngành Công nghệ Môi trường Chất thải rắn (mã số: 62850610)

- Ngành Công nghệ Môi trường Nước và Nước thải (mã số: 62850601)

- Ngành Sử dụng và Bảo vệ Tài nguyên Môi trường (mã số: 62851501)

 

Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ áp dụng từ khóa năm 2013:

- Ngành Kỹ thuật Môi trường (mã số: 62520320)

- Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường (mã số: 62850101)

- Ngành Môi trường Đất và Nước (mã số: 62440303)

- Ngành Độc tố học Môi trường (mã số: 62850201)

 

Thông tin khác