Trang chủ Đào tạo Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo trình độ Ths và TSChương trình đào tạo sau đại học


CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ:

 

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ áp dụng từ khóa năm 2013:

- Ngành Kỹ thuật Môi trường (mã số: 60520320)

- Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường (mã số: 60850101)

 

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ áp dụng từ khóa năm 2015:

Ngành Kỹ thuật Môi trường (mã số: 60520320)

Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường (mã số: 60850101)

 

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ áp dụng từ khóa năm 2017:

Ngành Kỹ thuật Môi trường (mã số: 60520320)

Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường (mã số: 60850101)

 

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ áp dụng từ khóa năm 2018:

Ngành Kỹ thuật Môi trường (mã số: 8520320)

Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường (mã số: 8850101)

 

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ áp dụng từ khóa năm 2020:

Ngành Kỹ thuật Môi trường (mã ngành: 8520320)

Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường (mã ngành: 8850101)

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ:

 

Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ áp dụng từ khóa năm 2011:

- Ngành Công nghệ Môi trường Chất thải rắn (mã số: 62850610)

- Ngành Công nghệ Môi trường Nước và Nước thải (mã số: 62850601)

- Ngành Sử dụng và Bảo vệ Tài nguyên Môi trường (mã số: 62851501)

 

Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ áp dụng từ khóa năm 2013:

- Ngành Kỹ thuật Môi trường (mã số: 62520320)

- Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường (mã số: 62850101)

- Ngành Môi trường Đất và Nước (mã số: 62440303)

- Ngành Độc tố học Môi trường (mã số: 62850201)

IER miad layout 2