Trang chủ Đào tạo Qui chế - Qui định

Qui chế - qui định đào tạo SĐHQui chế - qui định


VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

Qui định giảng dạy - học tập trực tuyến (năm 2020)

Qui định chương trình dự bị tiến sĩ

 

Qui định về tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ (năm 2021)

Qui định về tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ (năm 2022)

 

Trình độ Thạc sĩ:

Qui định về tổ chức và quản lý đào tạo Thạc sĩ của Viện MT&TN (năm 2014)

Qui định quản lý học vụ Cao học của Viện MT&TN (năm 2014)

 

Qui định về tổ chức và quản lý đào tạo Thạc sĩ của Viện MT&TN (năm 2017)

Qui định quản lý học vụ Cao học của Viện MT&TN (năm 2017)

 

Qui định về tổ chức và quản lý đào tạo Thạc sĩ của Viện MT&TN (năm 2022)

Qui định quản lý học vụ Cao học của Viện MT&TN (năm 2022)


Trình độ Tiến sĩ:

Qui trình phản biện độc lập luận án Tiến sĩ của Viện MT&TN (năm 2013)

 

Qui định về tổ chức và quản lý đào tạo Tiến sĩ của Viện MT&TN (năm 2014)

Qui định quản lý học vụ Nghiên cứu sinh của Viện MT&TN (năm 2014)

 

Qui định về tổ chức và quản lý đào tạo Tiến sĩ của Viện MT&TN (năm 2018)

Qui định quản lý học vụ Nghiên cứu sinh của Viện MT&TN (năm 2018)

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

Thông báo số 515/TB-ĐHQG, ngày 22/3/2016 v/v thực hiện qui định về chuẩn trình độ tiếng Anh đối với đào tạo sau đại học từ khóa tuyển đợt 1 năm 2014

Qui chế ngoại ngữ tiếng Anh đối với các CTĐT ĐH&SĐH không chuyên của ĐHQG-HCM

Qui chế chuẩn trình độ ngoại ngữ tại ĐHQG-HCM (năm 2018)

 

Trình độ Thạc sĩ:

Qui chế đào tạo trình độ Thạc sĩ (năm 2009)sửa đổi (năm 2011)

Qui chế đào tạo trình độ Thạc sĩ (năm 2017)

Qui chế đào tạo trình độ Thạc sĩ (năm 2021)

Qui chế đào tạo trình độ Thạc sĩ (năm 2021) sửa đổi, bổ sung (năm 2024)

 

Trình độ Tiến sĩ:

Qui chế đào tạo trình độ Tiến sĩ (năm 2010)

Qui chế đào tạo trình độ Tiến sĩ (năm 2018)

Qui chế đào tạo trình độ Tiến sĩ (năm 2022)

 

Tuyển sinh:

Qui chế tuyển sinh trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ (năm 2016)

Sửa đổi một số điều của Qui chế tuyển sinh trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ (năm 2016)

Sửa đổi một số điều của Qui chế tuyển sinh trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ (năm 2017)

Qui chế tuyển sinh trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ (năm 2021)

Sửa đổi một số điều của Qui chế tuyển sinh trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ (năm 2021)

Sửa đổi một số điều của Qui chế tuyển sinh trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ (năm 2023)

 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Qui chế đào tạo trình độ Thạc sĩ (năm 2011)

Qui chế đào tạo trình độ Thạc sĩ (năm 2014)

Qui chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ (năm 2021)

 

Qui chế đào tạo trình độ Tiến sĩ (năm 2009)

Qui chế đào tạo trình độ Tiến sĩ (năm 2017)

Qui chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ (năm 2021)

IER miad layout 2