Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Thông báo v/v chuẩn bị tổ chức bảo vệ LATS cấp Viện cho NCS Vương Thị Mai ThiThông báo v/v chuẩn bị tổ chức bảo vệ LATS cấp Viện cho NCS Vương Thị Mai Thi


Viện Môi trường và Tài nguyên chuẩn bị tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ (LATS) cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vương Thị Mai Thị, với tên đề tài:

Xây dựng Bộ chỉ thị và chỉ số đánh giá mức độ phát thải các bon cho khu công nghiệp – Áp dụng thử nghiệm tại khu công nghiệp Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh"

 

Chuyên Ngành          :  Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã số                        :  62.85.01.01

 

Bản tóm tắt LATS được trưng bày, phục vụ rộng rãi ở phòng đọc thư viện của Viện Môi trường và Tài nguyên.

Tóm  tắt  LATS bằng tiếng Việt và giới thiệu luận án viết  bằng tiếng  Anh  được phổ biến công khai, rộng rãi tại website của Viện  Môi trường và Tài nguyên (www.hcmier.edu.vn) và website của ĐHQG-HCM (www.vnuhcm.edu.vn).

 

Nay thông báo đến các cán bộ, các nghiên cứu sinh, các học viên cao học của Viện và quý đọc giả quan tâm được biết.

 

Trân trọng.

Thông tin khác