Trang chủ Đào tạo Thời khóa biểu - Lịch thi

THỜI KHÓA BIỂU CAO HỌC, HKIII KHÓA 2018THỜI KHÓA BIỂU CAO HỌC, HKIII KHÓA 2018


Địa điểm: Viện Môi Trường và Tài Nguyên

NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

Thời gian: 07/5/2020 đến 29/7/2020

 Thứ 

Thời gian

Môn học

Giảng viên

Phòng

 Thời gian

3

18h00 – 21h00 Kỹ thuật xử lý nước thải đô thị và KCN (30 tiết) PGS.TS. Nguyễn Phước Dân 1 12/5/2020- 28/7/2020

4

18h00 – 21h00

Ứng dụng công nghệ màng trong xử lý nước và nước thải (30 tiết) PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng

1

13/5/2020- 29/7/2020

5 18h00 – 21h00 Ứng dụng công nghệ vật liệu trong KTMT(30 tiết)

PGS.TS. Huỳnh Đại Phú

1 07/5/2020- 23/7/2020
6 18h00 – 21h00 Kỹ thuật xử lý ô nhiễm không khí và tiếng ồn (30 tiết) PGS.TS. Đinh Xuân Thắng 1 08/5/2020- 24/7/2020
CN 7h30 – 11h30 An toàn, sức khỏe và môi trường (30 tiết) TS. Mai Thị Thu Thảo 3 10/5/2020- 05/7/2020
CN 13h00 – 17h00 Anh văn 2 (30 tiết) ThS. Huỳnh Thị Thái Hòa 3 24/5/2020- 19/7/2020

 

NGÀNH: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Thời gian: 07/5/2020 đến 21/8/2020

Thứ

Thời gian

Môn học

Giảng viên

Phòng

Thời gian

5

18h00 – 21h00

Quản lý tài nguyên nước dưới đất (30 tiết)

TS. Trịnh Bảo Sơn

4

03/5/2020- 23/7/2020

6 18h00 – 21h00 Mô hình hóa môi trường (45 tiết)

PGS.TS. Hồ Quốc Bằng

TS. Hồ Minh Dũng

TS. Nguyễn Hải Âu

4 15/5/2020- 21/8/2020
7 7h15 – 11h35 Kỹ thuật đánh giá tài nguyên và môi trường (30 tiết) TS. Nguyễn Thanh Hùng 4 09/5/2020- 04/7/2020
7 13h00 – 17h00 Mâu thuẫn và hòa giải môi trường (30 tiết)

GS.TS. Bùi Cách Tuyến

4 16/5/2020- 11/7/2020
CN 7h15 – 11h35 An toàn, sức khỏe và môi trường (30 tiết) TS. Mai Thị Thu Thảo 3 10/5/2020- 05/7/2020
CN 13h00 – 17h00 Anh văn 2 (30 tiết) ThS. Huỳnh Thị Thái Hòa 3 24/5/2020- 19/7/2020

Thông tin khác