Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐVCM - NCS Trương Công PhúDưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Chế Đình Lý và PGS.TS. Bùi Xuân An, ngày 20/5/2020 NCS Trương Công Phú đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ kỹ thuật cấp ĐVCM tại Hội đồng chấm luận án Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh


Chiều thứ Năm, ngày 20 tháng 5 năm 2020, Hội đồng chấm luận án tiến sĩ Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã họp để chấm luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn cho NCS. Trương Công Phú, chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, Mã số: 62.85.01.01 với đề tài:  Xây dựng phương pháp luận đánh giá tính bền vững trong sử dụng đất nông nghiệp cấp Huyện: Trường hợp nghiên cứu Tỉnh Tây Ninh"

GS.TS. Lê Thanh Hải, chủ tịch Hội đồng đã điều khiển phiên họp.

Hai người giới thiệu của luận án tiến sĩ là TS. Lê Cảnh Định và TS. Lê Phát Quới. Hội đồng có sự tham gia của ba ủy viên là PGS.TS. Trương Thanh Cảnh, PGS.TS. Lê Văn Khoa và TS. Nguyễn Thanh Hùng cùng thư ký hội đồng là TS.Hồ Minh Dũng.

Hình 1. GS.TS. Lê Thanh Hải  - chủ tịch Hội đồng - điều khiển Hội đồng bảo vệ LATS cấp ĐVCM

 

Hình 2. Thư ký Hội đồng đọc lý lịch khoa học của Nghiên cứu sinh trước hội đồng cấp ĐVCM

 

Hình 3. Nghiên cứu sinh trình bày luận án tiến sĩ trước hội đồng cấp ĐVCM

 

Buổi bảo vệ đã diễn ra long trọng tại Phòng Hội thảo - Viện Môi trường và Tài nguyên với sự có mặt của cán bộ khoa học, NCS trong và ngoài Viện.

 

 

 

 

 Hình 4. Các thành viên đọc nhận xét LATS trước hội đồng cấp ĐVCM

 

 Hội đồng chấm luận án đã đánh giá luận án hội đủ các điều kiện cần thiết đối với luận án tiến sĩ và đồng ý cho NCS bảo vệ LATS cấp Viện.

Hình 5. Thành viên Hội đồng, NCS và Tập thể HD

Thông tin khác