Trang chủ Nghiên cứu khoa học Thông tin hoạt động KHCN

Tiếp cận đánh giá sức chịu tải làm cơ sở đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ môi trường,đa dạng sinh học khu bảo tồn biểnViện Môi trường và Tài nguyên, được sự tín nhiệm của tỉnh Bình Thuận, là đơn vị chủ trì thực hiện đề tài KHCN "Nghiên cứu đánh giá sức tải môi trường và đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ môi trường khu vực khu bảo tồn biển Hòn Cau". Đề tài do GS.TS Lê Thanh Hải làm chủ nhiệm.


     KBT biển Hòn Cau là Khu bảo tồn rùa biển và các rạn san hô với 2 khu vực vùng lõi là đảo Hòn Cau và Bãi cạn Breda. KBT nằm tại vùng biển thuộc huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, nơi có các hoạt động phát triển kinh tế xã hội rất sôi động như: NTTS, Nhiệt điện, cảng cá, cảng biển quốc tế, đánh bắt thủy sản, giao thông thủy, du lịch và sinh hoạt đô thị...

 

     Đề tài triển khai với các Nội dung chính sau: (1). Đánh giá các nguồn thải và diễn biến môi trường khu vực biển Hòn Cau; (2). Điều tra, đánh giá ĐDSH biển và trên đảo, đánh giá các nguồn lợi thủy sản; (3). Mô hình hóa đánh giá sức chịu tải vùng biển KBT; và (4). Đề xuất các giải pháp quản lý, BVMT, bảo tồn ĐDSH cho KBT.


     Đề tài huy động sự tham gia của các Phòng chuyên môn, các Trung tâm thuộc và trực thuộc viện. Bao gồm:

- Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng Kỹ thuật Sinh thái và Môi trường (CATE)
- Trung tâm ĐDSH và PTBV (SDB)
- Trung tâm Quản lý Nước và BĐKH (WACC)
- Các phòng chuyên môn.

 

Đề tài dự kiến hoàn thành trong năm 2022 với đầy đủ các sản phẩm KHCN, công bố quốc tế, công bố trong nước và đào tạo sau đại học.

 

Một số hình ảnh thực địa của Đề tài: