Trang chủ Nghiên cứu khoa học Thông tin hoạt động KHCN

Triển khai thực hiện 2 đề tài thuộc chương trình Khoa Học và Công Nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2014 - 2019Viện Môi trường và Tài nguyên đã bắt đầu triển khai thực hiện 02 đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà Nước giai đoạn 2014 – 2019 “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ”


 (1) Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng và triển khai một số mô hình không phát thải hướng tới ngăn ngừa ô nhiễm cho cụm dân cư nông thôn vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long” mã số 13/2018/HĐ-KHCN-TNB.ĐT/14-19/C25.

Mục tiêu của đề tài là đề xuất và triển khai trình diễn được các mô hình gồm các kỹ thuật và hệ thống hướng tới không phát thải (Zero Emission Techniques and Systems – ZETS) gắn với đặc điểm của hệ sinh thái môi trường tại chỗ, nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho chuỗi hoạt động canh tác, nuôi trồng, sản xuất và tiêu thụ trong cụm dân cư nông thôn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Sản phẩm khoa học và công nghệ chính của đề tài là 04 mô hình điển hình như: Mô hình hướng tới không phát thải cho cụm dân cư có sinh kế chính là thủy sản; cho cụm dân cư có sinh kế chính là trồng lúa; cho cụm dân cư có sinh kế chính là trồng cây ăn trái; cho cụm dân cư có sinh kế chính là chăn nuôi. Các mô hình xử lý triệt để các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường từ các đối tượng áp dụng (và các thành phần trong mô hình), các dòng thải đầu ra phải đạt các yêu cầu như qui định của QCVN tương ứng, ví dụ như QCVN 40:2011/BTNMT, QCVN62/2016/BTNMT,...

Thời gian thực hiện đề tài từ 01/10/2018 đến 01/10/2020. 

(2) Đề tài “Nghiên cứu mô hình sinh thái khép kín nhằm nâng cao chuỗi giá trị cho ngành chế biến thủy sản tại khu vực ĐBSCL” mã số 24/2018/HĐ-KHCN-TNB.ĐT/14-19/C36. 

Mục tiêu của đề tài là đánh giá được hiện trạng phát thải, tác động môi trường đồng thời đề xuất và triển khai được mô hình sinh thái hướng đến khép kín dòng vật chất và năng lượng nhằm giảm thiểu tác động môi trường góp phần gia tăng chuỗi giá trị của ngành chế biến thủy sản ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. Sản phẩm khoa học và công nghệ chính của đề tài Xây dựng và triển khai 02 mô hình sinh thái khép kín cho ngành cá tra và tôm ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, mô hình hướng tới khép kín cho hoạt động nuôi và chế biến thủy sản giảm thiểu phát thải ít nhất 10%.

Thời gian thực hiện đề tài từ 01/10/2018 đến 01/01/2021.

Như vậy, hiện nay Viện Môi trường và Tài nguyên đang thực hiện 03 đề tài thuộc chương trình trọng điểm cấp Nhà Nước, trong đó 02 đề tài thuộc chương trình Tây Nam Bộ và 01 đề tài KC.08/16-20 thuộc “Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai”. Ngoài ra, Viện Môi trường và Tài nguyên còn đang thực hiện một số đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ ở các tỉnh thuộc khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long phục vụ công tác bảo vệ môi trường, tạo sinh kế cho người dân ở khu vực nông thôn và hướng tới phát triển bền vững,… đây là một trong những hướng nghiên cứu trọng điểm của Viện Môi trường và Tài nguyên.

Một số hình ảnh khảo sát trong thời gian qua:

 

Hình 1 - Khảo sát hợp tác xã trồng rau

 

 

Hình 2 - Khảo sát hộ trồng nhãn