Trang chủ Hoạt động khác Bản tin Viện

Thông báo về nhu cầu bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023Ngày 19 tháng 12 năm 2023, Viện Môi trường và Tài nguyên - Đại học Quốc gia TP.HCM ban hành công văn số 44/VMT&TN-HCTH thông báo về nhu cầu bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023.