Trang chủ Hoạt động khác Hoạt động đoàn thể

Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành trung ương ĐảngSáng 30/5/2022 tại Phòng họp Viện Môi trường và Tài nguyên, đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.


     Tham dự Hội nghị có: Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng Viện Môi trường và Tài nguyên GS.TS Lê Thanh Hải; Trưởng/ Phó các phòng, ban, trung tâm và đơn vị thuộc Viện; toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Viện cùng toàn thể Đoàn viên và quần chúng ưu tú.

Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng Viện Môi trường và Tài nguyên GS.TS Lê Thanh Hải

     Tại Hội nghị, các đảng viên, đoàn viên đã được nghe Phó trưởng khoa Xây dựng Đảng, trường Học Viện Chính trị khu vực 2, thầy TS Vũ Trung Kiên truyền đạt nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương (Khoá XIII) về thực hiện Kết luận 21, ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Quy định số 37, ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương khoá XIII về những điều đảng viên không được làm; Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành uỷ thực hiện Kết luận số 21; Thông tin vắn tắt tình hình thời sự trong nước và thế giới trong quý 1/2022.


 
Phó trưởng khoa Xây dựng Đảng trường Học Viện Chính trị khu vực 2, TS. Vũ Trung Kiên


     Phó trưởng khoa Xây dựng Đảng trường Học viện Chính trị khu vực 2, thầy TS. Vũ Trung Kiên đã tập trung làm rõ những điêm mới, nhấn mạnh Kết luận số 21-KL/TW; những nội dung mới của Quy định số 37-QĐ/TW. Theo đó, Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương đã mở rộng phạm vi, không chỉ trong xây dựng, chỉnh đống Đảng mà còn bao gồm cả trong xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng. Kết luận nêu yêu cầu cao hơn là kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hoá”.


     Bên cạnh đó, mục tiêu được xác định trong Kết luận đòi hỏi cao hơn và sát hợp hơn với tình hình mới. Đó là, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.


     Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, cấp bách. Tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, thực sự là đạo đức văn minh, ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, ngày càng được nhân dân tin tưởng; đủ uy tín và năng lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc.


     Đối với việc ban hành Quy định số 37-QĐ/TW thay thế cho Quy định số 47-QĐ/TW là nhằm bổ sung, hoàn thiện toàn diện hơn các thể chế, thiết chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về những điều Đảng viên không được làm. Đó là những căn cứ, cơ sở quan trọng để xem xét, xử lý vi phạm của cán bộ, đảng viên và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.


     Quy định số 37-QĐ/TW giữ nguyên 19 điều như trước (đưa nội dung của 2 điều vào những điều khác và thêm 2 điều mới), kế thừa cơ bản những nội dung còn phù hợp, bổ sung một số nội dung đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới, theo tinh thân Nghị quyết Đại hội XII, XIII.


     Tại Hội nghị Phó trưởng khoa Xây dựng Đảng trường Học viện Chính trị khu vực 2, thầy TS Vũ Trung Kiên cũng đã phân tích, làm rõ tình hình thời sự trong nước và thế giới, những tác động của tình hình mới đến Việt Nam, và các giải pháp đặt ra, để Việt Nam có thể tiếp tục phát triển hơn nữa trên mọi lĩnh vực.


     Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trên cơ sở đó đã tạo sự chuyển biến rõ rệt về nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.


Viện Môi trường và Tài nguyên trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại Hội nghị:


 
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng(khoá XIII) và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được tổ chức tại phòng họp Viện Môi trường và Tài nguyên với đông đủ đảng viên, đoàn viên tham dự
 

Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng Viện Môi trường và Tài nguyên GS.TS Lê Thanh Hải dự Hội nghị
 


Phó trưởng khoa Xây dựng Đảng trường Học viện Chính trị khu vực 2, thầy TS Vũ Trung Kiên đã tập trung làm rõ những điểm mới, điểm nhấn của kết luận số 21-KL/TW; những nội dung mới của Quy định số 37-QĐ/TW
 


Cán bộ đảng viên, đoàn viên tham gia trao đổi với Phó trưởng khoa xây dựng Đảng trường Học viện Chính trị khu vực 2, TS Vũ Trung Kiên về tình hình thời sự trong nước và quốc tế quý 1/2022
 


Thông qua Hội nghị đã tạo sự chuyển biến rõ rệt về nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên./.