Trang chủ Nghiên cứu khoa học Thông tin hoạt động KHCN

Nghiệm thu đề tài loại C - Cấp ĐHQG-HCM C2021-24-05Nghiên cứu, xây dựng quy trình đánh giá rủi ro môi trường vùng ven biển do sự cố tràn hóa chất từ đất liền. Nghiên cứu điển hình khu vực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam


     Ngày 02/06/2023, Viện Môi trường và Tài nguyên đã tổ chức hội đồng nghiệm thu đề tài loại C - Cấp ĐHQG-HCM mã số C2021-24-05 tại Phòng họp (cơ sở Quận 10). Đề tài “Nghiên cứu, xây dựng quy trình đánh giá rủi ro môi trường vùng ven biển do sự cố tràn hóa chất từ đất liền. Nghiên cứu điển hình khu vực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam" do ThS. NCS Lê Tân Cương và cộng sự thực hiện trong thời gian từ 02/2021 đến 05/2023.

     Tài nguyên vùng ven biển Việt Nam rất phong phú và đa dạng nhưng liên tục chịu ảnh hưởng của bão và lũ lụt. Cùng với thiệt hại do thiên tai gây ra, các khu vực ven biển luôn là nơi phát triển kinh tế năng động với mức tăng trưởng cao nên luôn tiềm ẩn rủi ro môi trường (RRMT), đặc biệt là các rủi ro liên quan đến mối nguy tràn hóa chất.  Trong thời gian gần đây, nhiều sự cố môi trường đã xảy ra tại một số địa phương trong cả nước và tác động tiêu cực đến tài nguyên và môi trường vùng ven biển. Trước bối cảnh đó, đề tài được thực hiện để nghiên cứu một cách khách quan, toàn diện các khía cạnh liên quan đến RRMT vùng ven biển do sự cố tràn hóa chất từ đất liền, trường hợp vùng ven biển tỉnh BRVT, góp phần phát triển bền vững mang nhiều ý nghĩa về mặt khoa học và thực tiễn.

     Tại buổi nghiệm thu, đề tài đã được hội đồng đánh giá cao và đồng ý nghiệm thu đạt loại tốt.

     Một số thông tin về đề tài:

Mục tiêu tổng quát

     Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá RRMT vùng ven biển do nguy cơ xảy ra sự cố tràn hóa chất từ đất liền để áp dụng trong thực tiễn nhằm ngăn ngừa, hạn chế các rủi ro xảy ra tác động tiêu cực đến tài nguyên và môi trường, góp phần phát triển bền vững vùng ven biển.

Phương pháp nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu

     Với những mục tiêu cụ thể ban đầu, đề tài đã thực hiện được một số nội dung chính như sau:

- Xây dựng được quy trình phù hợp đánh giá RRMT vùng ven do sự cố tràn hóa chất từ đất liền dựa trên các bộ tiêu chí đã đề xuất.

- Nhận diện, ước lượng nguy cơ xảy ra sự cố; Đánh giá, phân vùng RRMT và đề xuất giải pháp loại trừ, giảm thiểu RRMT do sự cố tràn hóa chất từ đất liền đối với vùng ven biển tỉnh BRVT.

     Kết quả nghiên cứu điển hình cho vùng ven biển BRVT cho thấy quy trình được đề xuất ngoài đảm bảo tính khoa học cao, tính mới còn tương đối thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện. Quy trình đánh giá được đề xuất tạo nên công cụ hỗ trợ ra quyết định hữu ích, giúp các nhà quản lý ra quyết định dễ dàng, nhanh chóng trong việc nhận diện toàn bộ các mối nguy, đánh giá hiểm họa xảy ra SCMT, phân vùng mức độ RRMT từ đó thực hiện các giải pháp phù hợp để loại trừ mối nguy và giảm thiểu hậu quả gánh chịu, góp phần phát triển bền vững vùng ven biển.

Sản phẩm của đề tài

- Báo cáo tổng kết;

- 03 bài báo khoa học đăng tạp chí quốc tế Scopus;

- 02 bài báo khoa học đăng tạp chí trong nước;

- Đào tạo: tham gia hỗ trợ đào tạo 02 chuyên đề NCS và 01 thạc sĩ.

     So với sản phẩm đăng ký trong thuyết minh đề cương thì kết quả của đề tài có sản phẩm vượt chỉ tiêu đăng ký: tăng thêm 02 báo khoa học đăng tạp chí quốc tế Scopus, 02 bài báo khoa học đăng tạp chí trong nước, 01 chuyên đề NCS và 01 thạc sĩ.

Một số hình ảnh thực tế của đề tài