Trang chủ Nghiên cứu khoa học Thông tin hoạt động KHCN

Nghiệm thu đề tài loại B Cấp ĐHQG B2020-24-01Nghiên cứu hoàn thiện hệ chuyên gia hỗ trợ lựa chọn các trình nhiệt theo hướng giảm phát thải cho ngành sản xuất bia, thực phẩm và mở rộng cho ngành kim loại. Nghiên cứu điển hình tại Bình Dương


       Ngày 09/01/2023, Viện Môi trường và Tài nguyên đã tổ chức hội đồng nghiệm thu đề tài loại B - Cấp ĐHQG-HCM mã số B2020-24-01 tại Phòng họp (cơ sở Quận 10). Đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện hệ chuyên gia hỗ trợ lựa chọn các trình nhiệt theo hướng giảm phát thải cho ngành sản xuất bia, thực phẩm và mở rộng cho ngành kim loại. Nghiên cứu điển hình tại Bình Dương" do TS. Đỗ Thị Thu Huyền và cộng sự thực hiện trong thời gian từ 01/2020 đến 01/2023.

      Mục tiêu tổng quát của đề tài:

      Đề tài được thực hiện nhằm đề xuất được giải pháp để hoàn thiện phương pháp đã xây dựng của nhóm tác giả về hệ thống hỗ trợ ra quyết định lựa chọn các quá trình nhiệt theo hướng giảm phát thải của ngành sản xuất bia, thực phẩm.

 

      Kết quả của đề tài:

      Với những mục tiêu cụ thể ban đầu, đề tài đã thực hiện được một số nội dung chính như sau:

-   Đề xuất được hệ thống hỗ trợ ra quyết định lựa chọn các quá trình nhiệt của ngành sản xuất kim loại nhằm giảm tiêu thụ năng lượng, giảm phát thải mà vẫn đáp ứng được chất lượng sản phẩm.

-   Tích hợp được 03 hệ thống hỗ trợ ra quyết định của 03 ngành hướng tới hình thành 01 hệ chuyên gia để hỗ trợ lựa chọn và tối ưu hóa sử dụng năng lượng cho 03 ngành nghiên cứu.

-   Đánh giá khả năng áp dụng của hệ chuyên gia cho trường hợp điển hình.

       Sản phẩm đề tài gồm:

      Các báo cáo chuyên đề và báo cáo tổng kết;

      01 bài báo khoa học đăng tạp chí quốc tế SCI-E;

      01 bài báo khoa học đăng tạp chí quốc tế Scopus;

      Đào tạo: 02 luận văn đại học, 01 luận văn thạc sĩ.

      So với sản phẩm đăng ký trong thuyết minh đề cương thì kết quả của đề tài có sản phẩm tăng thêm vượt chỉ tiêu đăng ký với 01 sở hữu trí tuệ (Phần mềm hỗ trợ cải tiến quá trình trong sản xuất công nghiệp – PIE- Software”) đã được cấp bản quyền tác giả và 01 giải pháp hữu ích (Hệ thống hỗ trợ ra quyết định quy hoạch chuỗi sản xuất theo hướng bền vững kinh tế tuần hoàn) đã được chấp nhận đơn hợp lệ.

       Tại buổi nghiệm thu, đề tài đã được hội đồng chấp thuận và đánh giá đạt loại Tốt.