Trang chủ Nghiên cứu khoa học Thông tin hoạt động KHCN

Nghiệm thu đề tài loại B cấp ĐHQG về bảo về môi trường biển ven bờ khu vực Đông Nam Bộ trong điều kiện BĐKHNgày 15/06/2020, Viện Môi trường và Tài nguyên đã tổ chức hội đồng nghiệm thu đề tài loại B - Cấp ĐHGG-HCM "Nghiên cứu các giải pháp tổng hợp bảo vệ môi trường nước biển ven bờ khu vực Đông Nam Bộ phù hợp phát triển kinh tế xã hội, ứng phó các sự cố môi trường và biến đổi khí hậu” tại Phòng họp (cơ sở Quận 10). 


Đề tài "Nghiên cứu các giải pháp tổng hợp bảo vệ môi trường nước biển ven bờ khu vực Đông Nam Bộ phù hợp phát triển kinh tế xã hội, ứng phó các sự cố môi trường và biến đổi khí hậu” do GS.TS. Nguyễn Văn Phước chủ trì và được thực hiện trong 36 tháng (04/2017 - 04/2020). 

 

 

Đề tài thực hiện các nội dung sau:

- Khảo sát, đánh gia hiện trạng và quy hoạch phát triển KT-XH, hiện trạng sử dụng tài nguyên và chất lượng môi trường vùng biển ĐNB;

- Đánh giá nhận thức môi trường và quản lý tài nguyên vùng ven biển ĐNB;

- Đánh giá các tác động KT-XH và sự cố môi trường đến chất lượng nước biến ven bờ và tài nguyên ven bờ vùng ĐNB;

- Đánh giá ảnh hưởng tích lũy sinh học của các độc chất khi nước biển ô nhiễm và xác định  năng suất sinh học vùng biển ĐNB;

- Xây dựng các mô hình về quản lý môi trường vùng ven biển ĐNB;

- Đề xuất giải pháp quản lý tổng hợp và bảo vệ chất lượng nước biển ven bờ;