Trang chủ Nghiên cứu khoa học Thông tin hoạt động KHCN

Nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG loại C - Mã số C2021-24-01
1. Tên đề tài: Đánh giá cơ hội và thách thức phát triển hệ thống thoát nước bền vững giảm nhẹ rủi ro ngập lụt tại TP.Hồ Chí Minh
2.

Mã số:

C2021-24-01
3. Chủ nhiệm đề tài: NCS.ThS. Ngô Ngọc Hoàng Giang
4. Đơn vị: Viện Môi trường và Tài nguyên
5. Lĩnh vực: Khoa học Trái đất và Môi trường
6. Loại hình: Nghiên cứu cơ bản
7. Thời gian thực hiện: 36 tháng (02/2021 - 02/2024)
8. Kinh phí nghiên cứu: 135 triệu đồng
9. Thời gian nghiệm thu Ngày 16 tháng 03 năm 2024
10. Chủ tịch Hội đồng và quyết định thành lập HĐ GS.TS. Nguyễn Kim Lợi (trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh) theo Quyết định 130/QĐ-ĐHQG ngày 28/02/2024 của Giám đốc ĐHQG-HCM
11. Nội dung thực hiện
(chi tiết theo nội dung thực hiện/đăng ký; không quá  800 từ)

- Nội dung 1: Đánh giá nhu cầu áp dụng giải pháp SUDS phục vụ giảm ngập cho đô thị TP.HCM

Kết quả:

  • Thu thập và phỏng vấn ý kiến chuyên gia, chính quyền, người quản lý hệ thống thoát nước nhằm phục vụ công tác xây dựng bộ tiêu chí đánh giá nhu cầu áp dụng SUDS cho TP.HCM.
  • Đánh giá nhu cầu áp dụng giải pháp SUDS cho TP.HCM

- Nội dung 2: Nghiên cứu khả năng lồng ghép giải pháp SUDS trong phát triển hạ tầng đô thị tại TP.HCM

Kết quả:

  • Khảo sát, thu thập ý kiến từ chuyên gia, chủ sở hữu dự án, người dân nhằm xác định và nhận dạng các rủi ro có thể xảy ra khi áp dụng SUDS trong phát triển hạ tầng đô thị tại TP. HCM.
  • Đánh giá khả năng lồng ghép các giải pháp SUDS đối với đô thị TP.HCM

- Nội dung 3: Xác định những thách thức trong triển khai SUDS tại TP.HCM và đề xuất giải pháp giảm nhẹ thách thức

Kết quả:

  • Phân tích các cơ hội và thách thức của SUDS đang thực hiện trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh.

Đề xuất giải pháp quản lý nhằm ứng dụng thành công SUDS trong thực tiễn tại TP.HCM.

12. Kết quả

* Sản phẩm mềm: 01 báo cáo tổng hợp, 03 báo cáo chuyên đề, 02 bài báo quốc tế, 01 bài báo khoa học trong nước.

Sản phẩm cứng: Không.

* Sản phẩm đào tạo và khoa học:

  • Hai (02) bài báo được đăng trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục Scopus.
  • Một (01) bài báo khoa học trong nước đăng trên tạp chí Tạp chí Khí tượng Thủy văn.

Đào tạo: Hỗ trợ đào tạo 02 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công 01 chuyên đề/nghiên cứu sinh. Đào tạo 01 học viên Thạc sĩ. (Vượt chỉ tiêu 01 nghiên cứu sinh và 01 học viên Thạc sĩ)

13. Hình ảnh giới thiệu kết quả (1-2 hình tiêu biểu)
14. Thông tin liên hệ CNĐT

Email: nnhgiang.env@gmail.com

Điện thoại: 0973 743 417

15. Liên hệ ĐHQG-HCM Ban Khoa học và Công nghệ (Phòng 309, NĐH) và Trang điện tử thông tin về hoạt động KH&CN (https://research.vnuhcm.edu.vn/)