Trang chủ Nghiên cứu khoa học Thông tin hoạt động KHCN

Nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C mã số C2022-24-01
 

1. Tên đề tài: Ứng dụng tích hợp GIS và mô hình GALDIT đánh giá nguy cơ tổn thương do nhiễm mặn nước dưới đất vùng ven biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng hiệu quả
2.

Mã số:

C2022-24-01
3. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Quốc Khánh
Nhóm nghiên cứu gồm: 1TS và 3KS
4. Đơn vị: Viện Môi trường và Tài nguyên
5. Lĩnh vực: Khoa học Trái đất và Môi trường
6. Loại hình: Nghiên cứu cơ bản
7. Thời gian thực hiện: 18 tháng (03/2022 - 09/2023)
8. Kinh phí nghiên cứu: 200 triệu đồng
9. Thời gian nghiệm thu Ngày 05 tháng 9 năm 2023
10. Chủ tịch Hội đồng và quyết định thành lập HĐ PGS. TS. Châu Nguyễn Xuân Quang (Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP.HCM) theo Quyết định 1168/QĐ-ĐHQG ngày 24/8/2023 của Giám đốc ĐHQG-HCM
11. Nội dung thực hiện
(chi tiết theo nội dung thực hiện/đăng ký; không quá  800 từ)
- Nội dung 1: Tính toán và thành lập bản đồ các thông số mô hình GALDIT
Kết quả: Xác định đặc điểm các thông số (G, A, L, D, I, T) của tầng chứa nước dưới Pleistocen và trình diễn trên nền tảng GIS
- Nội dung 2: Xây dựng bộ trọng số của các thông số (G, A, L, D, I, T) của tầng chứa nước Pleistocen vùng nghiên cứu
Kết quả: Xác định được mức độ quan trọng (trọng số) của các thông số (G, A, L, D, I, T) của tầng chứa nước Pleistocen vùng nghiên cứu.
- Nội dung 3: Thành lập bản đồ phân vùng tổn thương GALDIT trên nền tảng GIS của tầng chứa nước Pleistocen tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (tỷ lệ 1/50.000).
Kết quả: Xác định được mức độ tổn thương của tầng chứa nước Pleistocen tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Nội dung 4: Xây dựng các giải pháp thích ứng hướng đến khai thác sử dụng bền vững tài nguyên nước dưới đất vùng nghiên cứu.
Kết quả: Xác định được các giải pháp thích ứng hướng đến khai thác sử dụng bền vững tài nguyên nước dưới đất vùng nghiên cứu dựa trên chiến lược chung của địa phương.
12. Kết quả

* Sản phẩm mềm: 01 báo cáo tổng hợp, 02 bài báo quốc tế, 02 bài báo khoa học trong nước.

* Sản phẩm cứng: Không.

* Sản phẩm đào tạo và khoa học:

- Hai (02) bài báo được đăng trên tạp chí có uy tín (Q2 và Scopus), vượt chỉ tiêu đề ra 01 bài.

- Hai (02) bài báo khoa học trong nước đăng trên tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Khoa học Trái đất và Môi trường; Bài báo tạp chí trong nước theo Hội đồng Giáo sư nhà nước (vượt chỉ tiêu đề ra 01 bài).

- Đào tạo: 01 thạc sĩ.

13. Hình ảnh giới thiệu kết quả (1-2 hình tiêu biểu)
14. Thông tin liên hệ CNĐT Email: quockhanhier@gmail.com
Điện thoại: 0988.350.899
15. Liên hệ ĐHQG-HCM Ban Khoa học và Công nghệ (Phòng 309, NĐH) và Trang điện tử thông tin về hoạt động KH&CN (https://research.vnuhcm.edu.vn/)