Trang chủ Nghiên cứu khoa học Thông tin hoạt động KHCN

Nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM loại B mã số B2021-24-04Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến bền vững sinh kế nông dân trồng lúa tỉnh An Giang và Sóc Trăng và vấn đề di dân lao động


Ngày 14/07/2023, Viện Môi trường và Tài nguyên đã tổ chức hội đồng nghiệm thu đề tài Cấp ĐHQG-HCM loại B mã số B2021-24-04 về Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến bền vững sinh kế nông dân trồng lúa tỉnh An Giang và Sóc Trăng và vấn đề di dân lao động do TS. Trần Đức Dũng và cộng sự thực hiện .

Thời gian thực hiện đề tài: từ tháng 02/2021 đến 07/2023

Mục tiêu tổng quát của đề tài:

Mục tiêu chính nghiên cứu của đề tài nhằm đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sự tổn thương về bền vững sinh kế nông nghiệp của nông dân nông thôn và vấn đề di cư lao động vùng thượng lưu và ven biển Đồng bằng sông Cửu Long.

Mục tiêu cụ thể:

- Xác định bộ chỉ tiêu/chỉ thị đánh giá biến đổi khí hậu đến bền vững sinh kế nông nghiệp của nông dân;

- Đánh giá những tổn thương và sự bền vững sinh kế nông nghiệp qua nhận thức của nông dân và quan điểm của chính quyền địa phương;

- Đánh giá những lý do chính của vấn đề di dân do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến bền vững sinh kế và những giải pháp thích ứng.

Kết quả nghiên cứu của đề tài:

Đề tài đã thực hiện được một số nội dung chính như sau:

- Xác định những tác động của biến đổi khí hậu đến sinh kế nông dân nông thôn và xây dựng bộ tiêu chí đánh giá tổn thương ;

- Đánh giá nhận thức nông dân về tác động của biến đổi khí hậu và những tổn thương đến bền vững sinh kế liên quan đến việc di cư lao động ;

- Đánh giá vấn đề di cư lao động do hậu quả của biến đổi khí hậu liên quan đến sự mất bền vững sinh kế và các giải pháp thích ứng giảm thiểu tác động ;

- Xác định các giải pháp thích ứng gia tăng bền vững sinh kế nông nghiệp cho nông dân và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và giải pháp cho vấn đề di cư lao động .

Sản phẩm đề tài gồm:

- Các báo cáo chuyên đề và báo cáo tổng kết ;

- 03 bài báo được đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín (Q1) ;

- 01 bài báo khoa học trong nước đăng trên tạp chí thuộc danh mục hội đồng chức danh giáo sư nhà nước (vượt chỉ tiêu đăng ký) ;

Hướng dẫn 1 học viên cao học thực hiện luận văn thạc sĩ, và 01 sinh viên đại học bảo vệ thành công khoá luận tốt nghiệp .

Tại buổi nghiệm thu, đề tài đã được hội đồng đồng ý nghiệm thu và đánh giá đạt loại Tốt .