Trang chủ Nghiên cứu khoa học Thông tin hoạt động KHCN

Hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài loại B - ĐHQG-HCM và Hội đồng thẩm định đề cương các đề tài loại C-ĐHQG-HCMNgày 29/07/2020, tại Phòng họp, Cơ sở Q10, Viện Môi trường và Tài nguyên đã tổ chức Hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài loại B - ĐHQG-HCM và các hội đồng thẩm định đề cương đề tài loại C-ĐHQG-HCM.


Đề tài "Xây dựng mô hình mô phỏng “Liều – Đáp ứng” giữa thuốc bảo vệ thực vật và sự lan truyền dịch bệnh trên cây hồ tiêu phục vụ cho việc phát triển các giải pháp sản xuất và canh tác sạch hơn trong sản xuất nông nghiệp" do TS. Nguyễn Hoàng Anh làm chủ nhiệm với những thông tin chính như sau:

- Đề tài được thực hiện trong 24 tháng (2019-2021)

- Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát:
Phát triển một mô hình dự báo “Liều – Đáp ứng” giữa lượng thuốc BVTV áp dụng và sự lan truyền dịch bệnh (cụ thể là bệnh chết nhanh) trên cây hồ tiêu theo các kịch bản điều kiện môi trường khác nhau.  
Mục tiêu cụ thể:
+ Xây dựng mô hình toán để dự báo “Liều – Đáp ứng” giữa lượng thuốc BVTV áp dụng và sự lan truyền dịch bệnh (cụ thể là bệnh chết nhanh) trên cây hồ tiêu. 
+ Áp dụng mô hình toán phát triển được để mô phỏng và dự báo sự lan truyền dịch bệnh (cụ thể là bệnh chết nhanh) trên cây hồ tiêu tương ứng với các liều lượng sử dụng hoá chất BVTV và sự tồn dư trong môi trường đất của thuốc BVTV. 
+ Đề xuất mô hình nông nghiệp bền vững “đầu vào thấp”, giảm thiểu tác động của các yếu tố gây ô nhiễm môi trường từ phun thuốc trừ sâu, dùng phân bón hóa học cho hoạt động sản xuất hồ tiêu (áp dụng tại huyện Trảng Bom, Đồng Nai). 

Ngoài ra, 05 đề cương đề tài loại C- ĐHQG-HCM cũng đã được các Chuyên gia khoa học đầu ngành thẩm định nhằm đánh giá tính khả thi về phương pháp nghiên cứu, tính ứng dụng trong thực tiễn cũng như quy trình nghiên cứu của đề tài. 

Một số hình ảnh tại hội đồng:

Hình 1. GS. TS. Lê Thanh Hải chủ trì Hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài loại B - ĐHQG-HCM

Hình 2. TS. Nguyễn Hoàng Anh đang trình bày báo cáo và trả lời câu hỏi của các thành viên Hội đồng. 

Hình 3. Hội đồng thẩm định đề cương loại C của ThS. Lê Tân Cương

Hình 3. Hội đồng thẩm định đề cương loại C của ThS. Phạm Mạnh Đặng Hồng Luân 

Hình 4. Hội đồng thẩm định đề cương loại C của ThS. Ngô Ngọc Hoàng Giang

Hình 4. Hội đồng thẩm định đề cương loại C của ThS. Vũ Hoàng Ngọc Khuê