Trang chủ Nghiên cứu khoa học Danh mục các Đề tài - Dự án

DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2016
 DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN NCKH ĐÃ NGHIỆM THU TRONG NĂM 2016
  

STT

Tên đề tài, dự án

Cấp quản lý đề tài

Mã số

Thời gian thực hiện

Chủ nhiệm

1

Nghiên cứu phát triển công nghệ và giải pháp quản lý môi trường, ngăn ngừa và xử lý ô nhiễm môi trường tại một số làng nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long

Cấp nhà nước

KC.08.33/11-15

01/2014 -01/2016

GS.TS. Lê Thanh Hải

2

Nghiên cứu công nghệ bảo vệ môi trường nước và xây dựng các mô hình quản lý tích hợp môi trường vùng ven biển

Nghị định thư –ĐHQG-HCM

NĐT2012-24-01

10/2012 -04/2016

GS.TS. Nguyễn Văn Phước

3

Nghiên cứu đề xuất công cụ phục vụ đánh giá nhanh tiềm năng giảm thiểu ô nhiễm, tiết kiệm năng lượng cho một số ngành công nghiệp chế biến (ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi, giấy…)

NVTX 2016

TX2016-24-03/HĐ-KHCN

1/2016 - 12/2016

TS. Trần Văn Thanh

4

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý thành phần dinh dưỡng trong nước rỉ rác bằng phương pháp sinh học, thực hiện trên mô hình SBR dòng liên tục

NVTX 2016

TX2016-24-07

1/2016 - 12/2016

PGS.TS. Lê Đức Trung

5

Nghiên cứu cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy Quản lý nước an toàn và bền vững trong bối cảnh thích ứng với BĐKH tại Thành phố Hồ Chí Minh

NVTX 2016

TX2016-24-01/HĐ-KHCN

1/2016 -12/2016

TS. Nguyễn Thanh Hùng

6

Phát triển các mảng nghiên cứu phòng tin học môi trường phục vụ quản lý tài nguyên nước

NVTX 2016

TX2016-24-08/HĐ-KHCN

1/2016 -12/2016

PGS.TS. Nguyễn Hồng Quân

7

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm không khí và đề xuất giải pháp bảo vệ chất lượng không khí

NVTX 2016

TX2016-24-06/HĐ-KHCN

1/2016 -12/2016

PGS. TS. Hồ Quốc Bằng

8

Quan trắc và phân tích mẫu môi trường

NVTX 2016

TX2016-24-09/HĐ-KHCN

1/2016 -12/2016

ThS. Bùi Thị Như Phượng

9

Nghiên cứu xử lý nước thải bậc cao và phát triển các phương pháp phân tích hiện đại phục vụ công tác đánh giá ô nhiễm môi trường

NVTX 2016

TX2016-24-04/HĐ-KHCN

1/2016 -12/2016

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng

10

Nuôi cấy sinh vật trong PTN phục vụ thử nghiệm độc học

NVTX 2016

TX2016-24-05/HĐ-KHCN

1/2016 -12/2016

ThS. Bùi Lê Thanh Khiết

11

Nghiên cứu các biện pháp sinh học phân tử phục vụ lĩnh vực môi trường và sử dụng tài nguyên bền vững

NVTX 2016

TX2016-24-02/HĐ-KHCN

1/2016 -12/2016

TS. Phạm Thị Thu Hằng

12

Xử lý nước rỉ rác bằng công nghệ SBR liên tục, nghiên cứu cụ thể tại khu liên hợp xử lý chất thải Nam Bình Dương"

Cấp ĐHQG loại C

C2015-24-02

05/2015 -11/2016

PGS.TS. Lê Đức Trung

13

Nghiên cứu mức độ đa dạng cộng đồng vi khuẩn trong quá trình ủ phân compost rác thải hữu cơ bằng kĩ thuật Điện Di Gel Gradient Biến Tính (DGGE)

Cấp ĐHQG loại C

C2014-24-04

07/2014 – 07/2016

TS. Phạm Thị Thu Hằng

14

Nghiên cứu xây dựng hệ hỗ trợ ra quyết định quản lý chất lượng nước lưu vực sông - nghiên cứu điển hình lưu vực sông Thị Tính tỉnh Bình Dương

Cấp ĐHQG loại C

C2015-24-01

05/2015 -11/2016

TS. Nguyễn Hải Âu

15

Xây dựng phương pháp định danh cây dược liệu mật nhân (Eurycoma longifolia) bằng kỹ thuật AND mã vạch

Cấp ĐHQG loại C

C2015-24-04 

05/2015 -11/2016

ThS. Đào Phú Quốc

16

Xác định thành phần các hợp chất tạo mùi trên một số loại hình công nghiệp đặc trưng và định hướng công nghệ xử lý

Cấp ĐHQG loại C

C2014-24-01

04/2014 -04/2016

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng

17

Nghiên cứu đề xuất các phương pháp đánh giá áp dụng cho các bước trong quy trình thực hiện sản xuất sạch hơn tại Việt Nam

Đề án 911

V2015-12-01/HĐ-KHCN

01/2015 - 01/2016

TS. Trần Văn Thanh

18

Điều chế vật liệu Ag-TiSO2- SiO2 bằng phương pháp sol-gel và đánh giá hiệu quả khử trừng của vật liệu

Đề án 911

V2015-12-03/HĐ-KHCN

01/2015 -01/2016

ThS. NCS Hoàng Thị Tuyết Nhung

19

Nghiên cứu quá trình tạo bùn hạt hiếu khí trên mô hình SBR

Đề án 911

V2015-12-02/HĐ-KHCN

01/2016 -12/2016

ThS NCS. Trương Thị Bích Hồng

20

Nghiên cứu công nghệ xử lý bùn thải giấy theo hướng sản xuất nhiên liệu sinh học Ethanol

Đề án 911

V2015-12-02/HĐ-KHCN

01/2015 -12/2016

ThS NCSPhạm Thị Thanh Hòa

21

Đánh giá sơ bộ tác động của biến đổi khí hậu lên các vấn đề sức khỏe một số quận huyện tại TP.HCM

Viện Y tế Cộng Đồng

148/HĐ-VYTCC

 

06/2015 -07/2016

PGS.TS. Chế Đình Lý

22

Đánh giá toàn diện tiềm năng và đề xuất các giải pháp phát triển du lịch khu vực núi Chóp Chài, TP.Tuy Hoà

Sở Văn hóa thể thao Du lịch

HĐ 06/2015/HĐ-SVHTTDL

 

05/2015 -05/2016

PGS.TS. Chế Đình Lý

23

Tham gia thực hiện gói thầu Quy hoạch bảo tồn đa  dạng sinh học tỉnh An Giang

Sở TN&MT An Giang

 

3/2016 -12/2016

Phòng Quản lý Tài nguyên

24

Xác lập cơ sở dữ liệu và đề xuất các chương trình nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế phục vụ cho các giải pháp khắc phục cơ bản hậu quả của Dioxin

Sở KHCN Đồng Nai

 

01/2015 -09/2016

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng

25

Ứng dụng mô hình toán đánh giá khả năng tự làm sạch của kênh rạch chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Sở KHCN Tây Ninh

 

08/2014 -01/2016

GS.TS. Nguyễn Văn Phước

26

Thực hiện dự án điều tra, đánh giá hiện trạng của nguồn thải và phân vùng xả nước thải vào các sông chính trên địa bàn tỉnh Long An

Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Long An

Sở KHCN Long An 

12/2014 -12/2016

GS.TS. Nguyễn Văn Phước

27

Đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn trong ngành chế biến tinh bột khoai mì trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Tây Ninh

10/HĐKT-DAMT

1/2016-11/2016

GS.TS. Lê Thanh Hải

28

Thiết lập mô hình lan truyền ô nhiễm không khí và xây dựng các giải pháp bảo vệ môi trường không khí phục vụ phát triển bền vững thành phố Cần Thơ

Sở KH & CN Cần Thơ

14/HĐ-SKHCN 

8/2016-8/2017

PGS.TS. Hồ Quốc Bằng