Trang chủ Nghiên cứu khoa học Danh mục các Đề tài - Dự án

Danh mục các đề tài nghiên cứu Khoa học thực hiện trong năm 2019Danh mục các đề tài nghiên cứu Khoa học thực hiện trong năm 2019.


DANH MỤC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN NCKH ĐÃ NGHIỆM THU 
 

STT Tên đề tài/dự án KHCN Cấp Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc
1 Nghiên cứu phát triển và hoàn thiện các mô hình sản xuất công nông nghiệp theo hướng sinh thái khép kín ở đồng bằng sông Cửu Long Bộ/ĐHQG(đề tài loại B) 2018 2019
2 Xác định cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Dự án cấp tỉnh Tây Ninh 30/05/2018 30/05/2019
3 Đánh giá tính khả thi về kinh tế, kỹ thuật và môi trường của mô hình sinh kế tích hợp vùng nuôi thủy sản – vùng trồng thực vật thủy sinh lấy lá/củ tập trung Nhiệm vụ thường xuyên 2019 01/2019 12/2019
4 Nghiên cứu đánh giá giá trị các nguồn nước mặt và nước dưới đất trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh phục vụ cho công tác quản lý, khai thác sử dụng hợp lý Sở KHCN TPHCM 11/2016 10/2019
5 Vận hành mạng quan trắc tài nguyên nước trên địa bàn huyện Côn Đảo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, giai đoạn 2018-2019 Cấp tỉnh 10/2018 30/10/2019
6 Vận hành mạng quan trắc nước dưới đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (trừ huyện Côn Đảo) giai đoạn 2018-2019 Cấp tỉnh 10/2019 30/10/2019
7 Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống quan trắc môi trường trên địa bản tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2017-2020 Cấp tỉnh 11/2017 12/2018
5 Điều tra phân loại các nguồn thải Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Cấp tỉnh 2018 2019
9 Ứng dụng tích hợp chỉ số chất lượng nước dưới đất (GWQI) và phân tích cụm (CA) phân vùng chất lượng nước dưới đất tầng chứa nước Pleistocen tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nhiệm vụ thường xuyên 2019 01/2019 12/2019
10 Nghiên cứu xử lý thành phần dinh dưỡng trong nước thải chăn nuôi heo (sau biogas) bằng phương pháp hóa lý Nhiệm vụ thường xuyên 2019 01/2019 12/2019
11 Technical support activities to prepare for updating the Ho Chi Minh Climate Change Action Plan SPI –NAMA / HCMC2019: policy review on climate change and energy sector Hợp Tác VN- Nhật Bản 6/1/2019 12/1/2019
12 Research and Development IAQ regulations and certifications Hợp Tác VN- Nhật Bản    
13 Xây dựng kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về BĐKH trên địa bàn Tp. HCM Sở TNMT HCM 10/2018 05/2019
14 Điều tra, khảo sát khu vực đất có khả năng bị ô nhiễm tồn lưu trên địa bàn TP.HCM Sở TNMT HCM 7/1/2019 12/1/2019
15 Nghiên cứu các vấn đề liên quan ô nhiễm không khí và tác động ô nhiễm không khí đến sức khỏe cộng đồng Nhiệm vụ thường xuyên 2019 01/2019 12/2019
16 Xây dựng mô hình dự báo phản ứng lâu dài của rừng ngập mặn đối với các thay đổi của điều kiện môi trường Quỹ Phát triển Khoa Học & Công Nghệ quốc gia 2018 2019
17 Xây dựng mô hình mô phỏng "Liều - Đáp ứng" giữa thuốc BVTV và sự lan truyền dịch bệnh trên cây hồ tiêu phục vụ cho việc phát triển các giải pháp sản xuất và canh tác sạch hơn trong sản xuất nông nghiệp. Đề tài B cấp ĐHQG 2018 2019
18 Ứng dụng tích hợp chỉ số chất lượng nước dưới đất (GWQI) và phân tích cụm (CA) phân vùng chất lượng nước dưới đất tầng chứa nước Pleistocen tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nhiệm vụ thường xuyên 2019 01/2019 12/2019
19 Quy trình thử nghiệm độc học tảo nhiệt đới đánh giá độc tính kim loại V2017-12-02 05/2017 05/2019
20 Chế tạo than sinh học từ tính kết hợp nano sắt hóa trị zero ứng dụng cho xử lý nước thải dệt nhuộm C2017-24-07 04/2018 10/2019
21  Nghiên cứu thử nghiệm độc học để đánh giá độc chất môi trường Nhiệm vụ thường xuyên 2019 01/2019 12/2019
22 Quan trắc và phân tích mẫu môi trường 2019 Nhiệm vụ thường xuyên 2019 01/2019 12/2019
23 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Plasma lạnh trong xử lý nước thải dệt nhuộm và cồn rượu C2017-24-04 04/2017 26/04/2019
24 Nghiên cứu đánh giá tác động của khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước đến chất lượng nước mặt thông qua sinh vật phù du và động vật đáy C2017-24-05 04/2017 26/04/2019
25 Nghiên cứu công nghệ xử lý nước thải và phát triển các phương pháp phân tích bậc cao phục vụ đánh giá chất lượng môi trường Nhiệm vụ thường xuyên 2019 01/2019 12/2019
26 Nghiên cứu mức độ đa dạng cộng đồng vi nấm trong các quá trình ủ phân compost bằng kỹ thuật điện di gel  gradient biến tính (DGGE) ĐHQG Loại C 05/2016 05/2018
27 Nghiên cứu sự hiện diện và đặc điểm của vi khuẩn kháng kháng sinh trong nước thải của họat động nuôi tôm thâm canh ĐHQG Loại C 07/2015 10/2018
28 Nghiên cứu các biện pháp công nghệ sinh học trong xử lý môi trường Nhiệm vụ thường xuyên 2019 01/2019 12/2019
29 Thu gom nước mưa thích hợp cấp nước hộ gia đình vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long ĐHQG-HCM 3/4/2017 3/10/2018
30 Nhiệm vụ lưu trữ quỹ gen năm 2018 ĐHQG-HCM 15/1/2018 15/1/2019
31 Nghiên cứu phát triển Qũy gen các giống tre Việt Nam ĐHQG-HCM 14/5/2016 14/5/2019
32 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị phục vụ sản xuất ván ép bột tre ĐHQG-HCM 6/2016 6/2019
33 NVTX TCN năm 2019 của Trung tâm Quản lý Nước và Biến đổi khí hậu ĐHQG-HCM 01/2019 12/2019

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN NCKH ĐANG THỰC HIỆN 

STT Tên đề tài Cấp tỉnh/thành Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc
1 Nghiên cứu xây dựng và triển khai một số mô hình giảm thiểu và xử lý chất thải phù hợp với các điều kiện tự nhiên đặc thù tại vùng nông thôn đồng bằng sông Cửu Long Chương trình NCKH trọng điểm cấp Nhà nước KHCN-TNB/14-19 25/06/2018 25/11/2020
2 Nghiên cứu mô hình sinh thái khép kín nhằm nâng cao chuỗi giá trị cho ngành chế biến thủy sản tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long Chương trình KHCN phục vụ PTBV vùng TNB 1/10/2018 01/10/2020
3 Nghiên cứu ứng dụng và triển khai một số mô hình không phát thải hướng tới ngăn ngừa ô nhiễm cho cụm dân cư nông thôn vùng Đồng bằng Sông Cửu Long Chương trình KHCN phục vụ PTBV vùng TNB 1/10/2018 01/01/2021
4 Nghiên cứu xây dựng mô hình kinh tế xanh/sinh kế bền vững gắn với sinh thái môi trường tại các khu/cụm dân cư nông thôn tại An Giang trong điều kiện ứng phó với biến đổi khí hậu Sở KHCN tỉnh An Giang 01/2018 06/2019
5 Nghiên cứu xây dựng giải pháp tổng hợp nhằm quản lý bền vững nguồn nước lưu vực kênh Năng Đề tài cấp tỉnh 10/10/2019 09/2021
6 Nghiên cứu đề xuất mô hình sinh thái có hiệu quả nhằm góp phần duy trì sinh kế bền vững cho người dân nông thôn đặc thù tại vùng nhiễm phèn, điển hình ở tỉnh Tiền Giang Đề tài loại C cấp ĐHQG 06/2019 06/2020
7 Đề xuất mô hình sinh thái hướng tới không phát thải cho khu dân cư có hoạt động sinh kế nuôi thủy sản Nhiệm vụ thường xuyên 2020 01/2020 12/2020
8 Nghiên cứu ứng dụng trong thống kê đa biến trong đánh giá chất lượng và đặc điểm thủy địa hóa nước dưới đất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và đề xuất giải pháp bảo vệ, sử dụng hợp lý Cấp ĐHQG Loại C 04/2018 04/2020 
9 Tính tải lượng ô nhiễm nguồn nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Cấp thành phố 10/2019 04/2020
10 “Quan trắc và giám sát môi trường (thực hiện cam kết môi trường)” của dự án “Hệ thống Thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé giai đoạn 1” Cấp tỉnh 09/2019 12/2021
11 Điều tra, đánh giá nhiễm mặn các tầng chứa nước do tác động của biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng tại các khu vực ven biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Sở TNMT tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu 1/2019 1/2020
12 Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến thành phần hóa học nước dưới đất huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Nhiệm vụ thường xuyên 2019 01/2020 12/2020
13 Ứng dụng chỉ số chất lượng nước, phân tích cụm đánh giá chất lượng nước dưới đất tầng chứa nước Pleistocen địa bàn huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và đề xuất giải pháp khai thác sử dụng hiệu quả Đề tài loại C cấp ĐHQG 06/2019 06/2020
14 Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng loại giá thể đến hiệu năng xử lý nước thải của công nghệ DHM (downflow hanging media) Nhiệm vụ thường xuyên 2019 01/2020 12/2020
15 Nghiên cứu, xác định tác động ô nhiễm không khí đến sức khỏe cộng đồng và tính toán khả năng tiếp nhận khí thải từng khu vực thuộc Tp.HCM Loại B ĐHQG 06/2019 12/2020
16 Nghiên cứu xây dựng qui trình tính toán khoảng cách cách ly vệ sinh đối với chăn nuôi heo – Áp dụng điển hình cho khu vực TP. Hồ Chí Minh Đề tài loại C cấp ĐHQG 06/2019 06/2020
17 Tính tải lượng phát thải các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Sở TNMT HCM 10/2019 10/2020
18 Nghiên cứu xây dựng sổ tay hướng dẫn kiểm kê khí thải nhà kính trong nghành chăn nuôi heo tại TP.HCM Sở TNMT HCM 12/2019 06/2020
19 Đánh giá khí hậu tỉnh Tiền Giang. Sở TNMT Tiền Giang 2019 2020
20 Nghiên cứu đánh giá hiện trạng ô nhiễm không khí và các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu tại một số tỉnh, thành của Việt Nam Nhiệm vụ thường xuyên 2020 01/2020 12/2020
21 Xây dựng mô hình dự báo phản ứng lâu dài của rừng ngập mặn đối với các thay đổi của điều kiện môi trường Nafosted 2018 2019
22  Mô phỏng sự lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường đất – nước – hệ sinh thái rừng ngập mặn, áp dụng cho vùng cửa sông hệ thống sông Đồng Nai Nhiệm vụ thường xuyên 2020 01/2020 12/2020
23 Chế tạo than sinh học từ tính kết hợp nano sắt hóa trị zero ứng dụng cho xử lý nước thải dệt nhuộm Cấp ĐHQG Loại C 04/2017 04/2019
24 Điều tra, khảo sát, xây dựng bản đồ và báo cáo tổng hợp Kế hoạch điều tra, đánh giá sơ bộ khu vực có khả năng bị ô nhiễm chất độc hóa học da cam/Dioxin sử dụng trong chiến tranh ở tỉnh An Giang Nhiệm vụ thường xuyên 2020 01/2020 12/2020
25 Nghiên cứu giảm ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy trong nước thải sản xuất thuốc bảo vệ thực vật bằng phương pháp Fenton điện hoá ĐHQG - Loại C 06/2019 06/2020
26 Quan trắc và phân tích mẫu môi trường 2020 Nhiệm vụ thường xuyên 2020 01/2020 12/2020
27 Nghiên cứu đánh giá tác động của khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước đến chất lượng nước mặt thông qua sinh vật phù du và động vật đáy Cấp ĐHQG Loại C 04/2017 04/2019
28 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Plasma lạnh trong xử lý nước thải dệt nhuộm và cồn rượu. Cấp ĐHQG Loại C 04/2017 04/2019
29 Ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao (plasma) xử lý nước thải ô nhiễm hữu cơ và dinh dưỡng cao Nhiệm vụ thường xuyên 2020 01/2020 12/2020
30 Nghiên cứu sản xuất chế phẩm xử lý mùi hôi, tăng cường hiệu quả sản xuất phân compost từ rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Sở khoa học và Công nghệ Tiền Giang 09/2018 05/2020
31 Sử dụng bộ công cụ sinh học để đánh giá rủi ro sinh thái môi trường nước đối với một số kim loại nặng   04/2018 04/2020
32 Nghiên cứu tương tác giữa vi sinh vật với môi trường Nhiệm vụ thường xuyên 2020 01/2020 12/2020
33

Nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm không khí để đánh giá khả năng tiếp nhận các nguồn ô nhiễm không khí – Áp dụng tại khu vực Thành phố Cần Thơ

Cấp ĐHQG Loại C 06/2019 06/2010
34 Nghiên cứu sinh lý, sinh thái của cây năng củ (Eleocharis dulcis var, tuberosa) trong điều kiện sinh thái đặc trưng tại Miền Nam Việt Nam, trước bối cảnh biến đổi khí hậu Cấp ĐHQG Loại C 04/2018 04/2020
35 Phát triển đường cong Cường độ mưa – Thời gian mưa – Tần suất mưa cho thành phố Hồ Chí Minh dưới tác động của Biến đổi khí hậu Cấp ĐHQG Loại C 2/5/2018 04/2020
36 Mô phỏng nêm mặn vùng cửa sông sử dụng mô hình 3 chiều Cấp ĐHQG Loại C 2/5/2018 04/2020
37 Giải pháp mới giúp phát triển sinh kế bền vững cho nông dân vùng lũ tỉnh An Giang thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Cấp ĐHQG Loại C 05/2019 05/2020
38 Đánh giá mưa cực trị PMP đến ngập lụt TP.Hồ Chí Minh. Cấp ĐHQG Loại C 05/2019 11/2020
39 Xây dựng bản đồ giá trị dịch vụ sinh thái của khu vực Bến Tre Cấp ĐHQG Loại C 05/2019 05/2020
40 Bảo tồn và lưu trữ Quỹ gen tre Cấp ĐHQG 05/2019 05/2020
41 Phát triển Quỹ Gen các giống Tre Việt Nam giai đoạn 2019- 2021 Cấp ĐHQG 05/2019 05/2021
42 NVTX TCN năm 2019 của Trung tâm Quản lý Nước và Biến đổi khí hậu Nhiệm vụ thường xuyên  2020 01/2020 12/2020
43 Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác nước dưới đất đến thảm thực vật bề mặt trong phạm vi vùng cát ven biển tỉnh Bình Thuận Cấp tỉnh 10/2019 10/2021