Trang chủ Hoạt động khác Hoạt động đoàn thể

CÔNG VĂN SỐ 267-CV/BTGTU NGÀY 26/1/2021 CỦA BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY TPHCMCÔNG VĂN SỐ 267-CV/BTGTU NGÀY 26/1/2021 CỦA BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY TPHCM VỀ GỬI TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ 12 KỲ ĐẠI HỘI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Tệp đính kèm

CV267-210127062518.pdf