Trang chủ Nghiên cứu khoa học Thông tin hoạt động KHCN

Chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5Chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5 

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng, Kiến tạo tương lai


Theo quy định tại Điều 7 Luật Khoa học và Công nghệ, ngày 18 tháng 5 hằng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Từ năm 2014 đến nay, Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam được tổ chức rộng rãi trong toàn quốc nhằm tuyên truyền rộng rãi về các thành tựu của khoa học và công nghệ đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; biểu dương, tôn vinh đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ.

 

Năm nay, với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng, Kiến tạo tương lai”, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp sẽ tổ chức nhiều sự kiện kiện, hoạt động khoa học và công nghệ tiêu biểu nhằm biểu dương và tôn vinh đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu khoa học và công nghệ đối với sự phát triển đất nước, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của khoa học và công nghệ; động viên thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên say mê nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trong tương lai.