Trang chủ Nghiên cứu khoa học Biểu mẫu NCKH

Biểu mẫu quản lý đề tài, nhiệm vụ, dự án các cấp ngoài Đại Học Quốc GiaTheo Quy trình tổ chức và quản lý đề tài các cấp của Viện Môi trường và Tài nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 84/QĐ/VMT-TN ngày 14/11/2014, các đề tài, nhiệm vụ, dự án các cấp ngoài ĐHQG phải báo cáo và nộp hồ sơ đến Phòng QLKH-QHĐN theo từng tiến độ thực hiện và biểu mẫu như sau:


Giai đoạn đăng ký, ký kết đề tài, nhiệm vụ, dự án

Chủ nhiệm đề tài bàn giao 1 bộ hồ sơ cho P.QLKH-QHĐN: (bản chính hoặc photo)

  • Đề cương đã được phê duyệt
  • Hợp đồng NCKH và Quyết định phê duyệt đề tài

Giai đoạn báo cáo tiến độ (tùy yêu cầu)

Nộp báo cáo tiến độ cho P.QLKH-QHĐN

Giai đoạn nghiệm thu cơ sở

  • Nộp báo cáo tổng hợp cho P.QLKH-QHĐN để tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở

Sau khi đã nghiệm thu cơ sở, hồ sơ phải nộp cho phòng bao gồm: (file giấy và đĩa CD)

  • Báo cáo tổng hợp sau chỉnh sửa
  • Giải trình nội dung chỉnh sửa bổ sung

Giai đoạn nghiệm thu đề tài

Hồ sơ phải nộp cho phòng bao gồm (file giấy và đĩa CD): 

  • Báo cáo tổng hợp sau chỉnh sửa
  • Lý lịch khoa học cập nhật (R03)
  • Quyết định nghiệm thu chính thức, Biên bản nghiệm thu chính thức, Biên bản thanh lý hợp đồng (Tùy thuộc vào cấp đề tài, địa phương)

Ngoài ra, đối với từng giai đoạn, chủ nhiệm đề tài phải cung cấp các thông tin cập nhật về đề tài theo biểu mẫu sau (click vào đây