Trang chủ Hoạt động khác Hoạt động đoàn thể

3/3 Chi bộ tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022-2025Thực hiện Kế hoạch số 53-KH/ĐU ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025; Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/ĐU ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Đảng uỷ Viện Môi trường và Tài nguyên về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025; Vừa qua 3 Chi bộ Đảng bộ Viện Môi trường và Tài nguyên đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025.


      Với sự chuẩn bị chu đáo, Đại hội các chi bộ diễn ra trong không khí trang trọng, dân chủ, thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy định của Điều lệ Đảng. Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị tổng kết thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2022 trên tinh thần đánh giá khách quan, nghiêm túc kết quả lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ qua. Chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xây dựng và thảo luận những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ giải pháp lãnh đạo sát với tình hình thực tế của chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. 


 
Hình ảnh Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025


 


Hình ảnh Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025

 


Hình ảnh Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025


     Với tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết, Đại hội các đơn vị đã tiến hành bầu Ban chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 đồng thời bầu trực tiếp các chức danh Bí thư, Phó bí thư Chi bộ dưới hình thức bầu cử thực hiện bằng bỏ phiếu trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.


 
Hình ảnh Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025


 
Hình ảnh Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025


 
Hình ảnh Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025