Trang chủ Tổ chức phòng ban Khối phòng Hành chính

Phòng Tổng hợp - Kế hoạchPhòng Tổng hợp - Kế hoạch được thành lập theo quyết định số 01/QĐ/VMT-TN ngày 14/11/1996 trên cơ sở bộ máy tổ chức của văn phòng Trung tâm Công nghệ và Quản lý môi trường - trực thuộc Viện Môi trường và Tài nguyên


 Chức năng và nhiệm vụ:

Tham mưu giúp Viện trưởng trong công tác hành chánh, tổ chức cán bộ, quản trị thiết bị, kế hoạch tài chánh, thanh tra pháp chế và công tác thi đua khen thưởng.

Nhân sự:

Trưởng phòng: ThS. Phạm Quốc Khánh

Email: quockhanhier@gmail.com