Trang chủ Tổ chức phòng ban Khối phòng Chuyên Môn

Phòng Thuỷ văn và Tài nguyên nướcPhòng Thuỷ văn và Tài nguyên nước (Department of Hydrology and Water Resources – HYDROWARE)

HYDROWARE được thành lập dựa trên Quyết định số 29/QĐ-VMT&TN-TCCB ngày 03/6/2019 của Viện trưởng Viện Môi trường và Tài nguyên. HYDROWARE sẽ là nơi tin cậy cung cấp kiến thức và giải pháp khoa học công nghệ xuất sắc trong lĩnh vực thủy văn và tài nguyên nước phục vụ phát triển bền vững.


Lãnh đạo phòng 

- Họ và tên: PGS.TS. Châu Nguyễn Xuân Quang

- Chức vụ: Phó viện trưởng

- Email:  cnxquang@hcmier.edu.vn, cnxquang@gmail.com

- Điện thoại: 093 303 0801

 

Chức năng và nhiệm vụ

- Chức năng: nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, tham gia đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thủy văn và tài nguyên nước.

- Nhiệm vụ: nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ về thủy văn, tài nguyên nước phục vụ phát triển bền vững.

 

Hướng nghiên cứu chính

HYDROWARE tập trung vào các hướng nghiên cứu chính như sau:

(1) Mô hình hóa thủy văn, thủy lực

(2) Ngập lụt đô thị

(3) Lũ lụt và hạn hán lưu vực sông

(4) Giải pháp kỹ thuật đổi mới sáng tạo giảm nhẹ thiên tai liên quan đến nước.

(5) Công nghệ quan trắc thủy văn, tài nguyên nước.

 

Các kết quả/thành tựu nổi bật đã đạt được hoặc đang thực hiện 

Thực hiện đề tài cấp thành phố: Nghiên cứu cải tạo và nâng cấp hệ thống thoát nước nhằm kiểm soát ngập lụt do lượng mưa và triều cường tăng trong điều kiện biến đổi khí hậu trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Cơ quan chủ trì: Sở KHCN TP.HCM,

Thời gian thực hiện: năm 2019-2021

 

Các đối tác hợp tác chính trong và ngoài nước

HYDROWARE phối hợp với các đơn vị chức năng, chuyên môn, PTN, trung tâm khác trong Viện để thực hiện các dự án, đề tài và hợp tác quốc tế.