Trang chủ Tổ chức phòng ban Khối phòng Hành chính

Phòng Quản lý Khoa học - Quan hệ Đối ngoạiPhòng Quản lý Khoa học - Quan hệ Đối ngoại là đơn vị phụ trách quản lý các hoạt đông khoa học công nghệ, quan hệ đối ngoại của Viện Môi trường và Tài nguyên, đồng thời phụ trách vai trò Ban biên tập của Tạp chí thành viên Khoa học Trái đất và Môi trường. của Tạp chí PTKHCN – ĐHQG-HCM


 Chức năng, nhiệm vụ

Căn cứ vào Quyết định số 52/ QĐ-BMT&TN-TCCB ngày 29/11/2013 về việc Ban hành Qui Định về Phân công, phân cấp và chế độ làm việc của Viện Môi Trường và Tài Nguyên, chức năng nhiệm vụ của phòng Quản lý khoa học và Quan hệ đối ngoại như sau:

Chức năng

Quản lý các đề tài, dự án NCKH, các hoạt động khoa học công nghệ của Viện;

Quản lý các chương trình, dự án hợp tác trong và ngoài nước.

 Nhiệm vụ

 Nghiên cứu khoa học

−        Giúp viện trưởng xây dựng phương hướng NCKH;

−        Theo dõi kiểm tra kế hoạch, tiến độ, nội dung các nghiên cứu  khoa học của Viện, sơ kết, tổng kết các hoạt động NCKH hàng năm, đề xuất khen thưởng các sáng kiến phát minh trong NCKH và chuyển giao công nghệ;

−         Quản lý tất cả hồ sơ NCKH, lý lịch khoa học theo qui định hiện hành;

−       Phối hợp cùng với bộ phận thư viện quản lý và lưu giữ các báo cáo khoa học, các sản phẩm khoa học công nghệ do Viện thực hiện;

−       Phối hợp với phòng Tổng hợp - Kế Hoạch và phòng chuyên môn tổ chức Hội nghị Khoa học trong và ngoài nước; xuất bản các tuyển tập công trình KHCN định kỳ của Viện;

−         Liên hệ hợp tác NCKH với các đơn vị trong nước và ngoài nước lựa chọn dự án, đề tài trình Viện trưởng xem xét quyết định;

−          Cập nhật thông tin khoa học công nghệ trên Website của Viện;

−          Quản lý hệ thống mạng và trang web của Viện đảm bảo hoạt động thông suốt;

−          Cập nhật hồ sơ năng lực của Viện và cung cấp cho các bộ phận trong Viện để tham gia đấu thầu KHCN

Quan hệ đối ngoại

 −         Giúp Viện trưởng xây dựng phương hướng phát triển mối quan hệ hợp tác đối ngoại trong và ngoài nước;

−         Có trách nhiệm quản lý các hoạt động quan hệ quốc tế của Viện;

−         Tổ chức ký kết, theo dõi thực hiện, đánh giá định kỳ, tổng kết dự án hợp tác quốc tế;

−        Cùng với các phòng chuyên môn, chủ động tìm kiếm và giữ mối quan hệ tốt với các đối tác trong và ngoài nước, với các tổ chức, cá nhân có uy tín trong lĩnh vực NCKH, có thiện chí hợp tác giúp đỡ Viện đề xuất với Viện trưởng xác lập mối quan hệ hợp tác;

−        Thực hiện các công tác nghiệp vụ của quan hệ quốc tế, tổ chức đoàn ra, đoàn vào, phối hợp với phòng Tổng hợp - Kế Hoạch làm thủ tục xuất nhập cảnh cho người nước ngoài, theo dõi đánh giá kết quả làm việc, rút kinh nghiệm để tham mưu cho Viện trưởng;

−       Theo dõi kiểm tra, kịp thời phát hiện và đề xuất các biện pháp giải quyết những hiện tượng sai trái, vi phạm trong công tác quan hệ quốc tế của Viện;

−       Trả lời công văn, thư từ của các tổ chức và cá nhân người nước ngoài theo yêu cầu của Viện trưởng. Lưu giữ hồ sơ về hợp tác quốc tế của Viện.

Nhân sự

Trưởng phòng: TS. Đỗ Thị Thu Huyền

Emai: thuhuyen1403@gmail.com