Trang chủ Tổ chức phòng ban Khối phòng Hành chính

Phòng Đào tạo Sau đại họcPhòng Đào tạo Sau đại học là phòng chức năng của Viện Môi trường và Tài Nguyên với chức năng và nhiệm vụ được xác định như sau:


 Chức năng:

 •  Quản lý công tác đào tạo sau đại học
 • Quản lý các khóa đào tạo ngắn hạn.

  Nhiệm vụ:

 • Xây dựng phương hướng kế hoạch, qui mô đào tạo Sau Đại Học của Viện ;
 • Phối hợp với các phòng chuyên môn xây dựng và cải tiến chương trình sau đại học trình Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Lãnh đạo Viện, Đại Học Quốc Gia TPHCM phê duyệt;
 • Lập kế hoạch, thời khóa biểu, mời giảng, tổ chức giảng dạy các lớp sau đại học, kiểm tra theo dõi tiến độ và chất lượng đào tạo;
 • Theo dõi kiểm tra tiến độ nghiên cứu của nghiên cứu sinh, kịp thời đề xuất các biện pháp cần thiết hỗ trợ việc học tập của nghiên cứu sinh;
 • Tổ chức thi tuyển sau đại học hàng năm;
 • Thực hiện mọi công việc học vụ, theo dõi các quá trình học tập của học viên. Cấp chứng chỉ môn học, làm thủ tục bảo vệ và thủ tục cấp bằng thạc sỹ, tiến sỹ trình lên cấp trên;
 • Theo dõi, kiểm tra và xác nhận khối lượng giảng dạy của thầy, cô giáo;
 • Phối hợp với các đơn vị trong Viện tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn trong lĩnh vực Môi trường và Tài nguyên;
 • Quản lý việc cấp phát chứng chỉ các khóa đào tạo ngắn hạn của Viện;
 •  Quản lý tài liệu khoa học và tài sản của thư viện đảm bảo không mất mát và tổ chức công tác thư viện có hiệu quả thiết thực phục vụ cho NCKH và đào tạo;
 • Tổ chức hậu kiểm và triển khai thực hiện các chỉ đạo của ĐHQG-HCM về văn bằng chứng chỉ tiếng Anh và các ngoại ngữ khác trong quản lý hồ sơ học viên và nghiên cứu sinh.

 Nhân sự:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

TS. Hồ Minh Dũng

Trưởng phòng

H_minhdung@yahoo.com

2 CN. Nguyễn Thị Thanh Chuyên viên thanhier1011@gmail.com

3

CN. Nguyễn Thị Thanh Trà

Chuyên viên

tralong1980@yahoo.com.vn