Trang chủ Quan trắc môi trường Thông tin quan trắc

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động DV Quan trắc môi trường mới của Viện Môi trường và Tài nguyên
Tuân thủ theo các quy định về Quan trắc môi trường, Viện Môi trường và Tài nguyên đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp lần 2 Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số hiệu VIMCERT 138 theo quyết định số 2857/QĐ-BTNMT ngày 11/11/2019.