Trang chủ Tổ chức phòng ban Khối phòng Hành chính

Bộ phận đảm bảo chất lượng đào tạoBộ phận Đảm bảo chất lượng đào tạo có các nhiệm vụ chính như sau:


 Kiểm tra công tác đào tạo, bảo đảm và nâng cao chất lượng đào tạo

Xây dựng chương trình, kế hoạch về đánh giá chất lượng đào tạo;

Tổ chức các hoạt động nghiệp vụ về đảm bảo chất lượng đào tạo;
 
Xây dựng hệ thống thông tin, tư liệu phục vụ cho công tác đảm bảo chất lượng đào tạo;
 
Phối hợp với các đơn vị và các giảng viên tiến hành các hoạt động về đánh giá chất lượng đào tạo;