Nghiên cứu khoa học

Kỹ thuật và hệ thống hướng tới không phát thải nhằm ngăn ngừa, xử lý chất thải, góp phần duy trì sinh kế bền vững cho người dân nông thôn

Phòng Quản Lý Môi Trường kể từ khi được thành lập từ năm 2001 đến nay với chức năng NCKH, chuyển giao công nghệ liên quan đến Quản lý môi trường đô thị và KCN luôn bám sát các định hướng nghiên cứu chính của GS.TS Lê Thanh Hải (là người chỉ đạo trực tiếp công việc chuyên môn của Phòng), trong đó Kỹ thuật và Hệ thống không phát thải trong Sản xuất Công - Nông nghiệp (Zero Emission Techniques and Systems in Agro-Industrial Production - ZETSAIP) là hướng nghiên cứu chính, quan trọng nhất, đã đồng hành cùng Phòng QLMT trong suốt quá trình hoạt động. Đây cũng là chủ đề nghiên cứu của nhóm nghiên cứu trọng điểm cấp ĐHQG về Kỹ thuật và Hệ thống không phát thải (ZETS) cũng do GS. Lê Thanh Hải đứng đầu.