Trang chủ Nghiên cứu khoa học Thông tin hoạt động KHCN

Nghiệm thu Đề tài Cấp ĐHQG-HCM loại B, mã số B2021-24-01
Ngày 08/01/2024, Viện Môi trường và Tài nguyên, ĐHQG-HCM đã tổ chức hội đồng nghiệm thu đề tài loại B cấp ĐHQG-HCM “Đánh giá khả năng ứng dụng giải pháp đập di động để ứng phó với xâm nhập mặn và hạn hán ở Đồng bằng sông Cửu Long “, mã số B2021-24-01. Đề tài do PGS.TS. Châu Nguyễn Xuân Quang làm chủ nhiệm với với mục tiêu là xác định được tính khả thi của ứng dụng giải pháp đập di động để co hẹp lòng dẫn sông điều tiết dòng chảy giảm nhẹ tác động của xâm nhập mặn, dâng cao mực nước nội đồng chống hạn.

Nghiên cứu bước đầu cho thấy việc bố trí các giải pháp đập di động, với định hướng xây dựng một hệ thống công trình đồng bộ nhằm trữ, giữ nước có tiềm năng hỗ trợ giảm nguy cơ xâm nhập mặn vào mùa kiệt và tạo nguồn nước cho các khu vực nội đồng ĐBSCL. Đây sẽ là những giải pháp rất cần thiết, mềm dẻo, không phá vỡ quy luật tự nhiên, phục vụ mục tiêu phát triển ĐBSCL theo hướng bền vững.

Các sản phẩm đề tài: 

- Báo cáo tổng kết.

- Bài báo:

+ 02 bài báo khoa học đăng tạp chí quốc tế SCI-E: 01 bài đăng trên tạp chí Environmental Technology & Innovation (IF = 7,451) và 01 bài đăng trên tạp chí Communications Earth & Environment (IF = 7,9)

+ 02 bài báo đăng trên tạp chí trong nước

+ 02 bài báo Hội thảo Quốc tế thuộc danh mục Scopus 

- Đào tạo: Hỗ trợ đào tạo 02 Nghiên cứu sinh và đào tạo 01 Học viên Thạc sĩ

Hình 1: Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu trước hội đồng tư vấn nghiệm thu