Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Thông báo v/v tổ chức bảo vệ LATS cấp Viện cho NCS Vũ Thùy LinhThông báo v/v tổ chức bảo vệ LATS cấp Viện cho NCS Vũ Thùy Linh:


Viện Môi trường và Tài nguyên chuẩn bị tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ (LATS) cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thùy Linh, với tên đề tài:

Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp thích ứng cho nông nghiệp TP.Hồ Chí Minh

 

Chuyên ngành          :  Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã số chuyên ngành: 62.85.01.01

 

Bản tóm tắt LATS được trưng bày, phục vụ rộng rãi ở phòng đọc thư viện của Viện Môi trường và Tài nguyên.

Tóm  tắt  LATS bằng tiếng Việt và giới thiệu luận án viết  bằng tiếng  Anh  được phổ biến công khai, rộng rãi tại website của Viện  Môi trường và Tài nguyên (www.hcmier.edu.vn) và website của ĐHQG-HCM (www.vnuhcm.edu.vn).

 

Trân trọng.

Thông tin khác