Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Thông báo v/v chuẩn bị tổ chức bảo vệ LATS cấp Viện cho NCS Trương Công PhúThông báo v/v chuẩn bị tổ chức bảo vệ LATS cấp Viện cho NCS Trương Công Phú:


Viện Môi trường và Tài nguyên chuẩn bị tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ (LATS) cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trương Công Phú, với tên đề tài:

Xây dựng bộ chỉ thị đánh giá tính bền vững trong sử dụng đất nông nghiệp: Trường hợp nghiên cứu tỉnh Tây Ninh"

 

Chuyên ngành          :  Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã số chuyên ngành: 62.85.01.01

 

Bản tóm tắt LATS được trưng bày, phục vụ rộng rãi ở phòng đọc thư viện của Viện Môi trường và Tài nguyên.

Tóm  tắt  LATS bằng tiếng Việt và giới thiệu luận án viết  bằng tiếng  Anh  được phổ biến công khai, rộng rãi tại website của Viện  Môi trường và Tài nguyên (www.hcmier.edu.vn) và website của ĐHQG-HCM (www.vnuhcm.edu.vn).

 

Nay thông báo đến các cán bộ, các nghiên cứu sinh, các học viên cao học của Viện và quý đọc giả quan tâm được biết.

 

Trân trọng.

Thông tin khác