Trang chủ Đào tạo Luận văn Thạc sĩ

Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngày 17/8/2021Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngày 17/8/2021


Phòng Đào tạo SĐH thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ vào thứ Ba, ngày 17/8/2021

Hình thức: Trực tuyến qua ứng dụng ZOOM

 

STT Họ và Tên Thời gian dự kiến
1  Ngô Thị Tường Vân  8h00 - 9h00
2  Nguyễn Thị Thu  9h00 - 10h00
3  Đồng Quang Kiên  10h15 - 11h15
4  Nguyễn Minh Tiến  11h15 - 12h15

Thông tin khác