Trang chủ Nghiên cứu khoa học Thông tin hoạt động KHCN

Nghiên cứu về Thuỷ văn và Tài nguyên nước – Hướng đi mới của Viện Môi trường và Tài nguyênViệc thành lập Phòng Thủy văn và Tài nguyên nước (HYDROWARE), với nhiệm vụ nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ về thủy văn, tài nguyên nước phục vụ phát triển bền vững, được kỳ vọng sẽ có những đóng góp tích cực cho Viện MTTN trong công tác nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ.


Định hướng phát triển

HYDROWARE ra đời với tầm nhìn sẽ là nơi tin cậy cung cấp kiến thức và giải pháp khoa học công nghệ xuất sắc trong lĩnh vực thủy văn và tài nguyên nước phục vụ phát triển bền vững. HYDROWARE có các sứ mệnh sau:

- Tập hợp và phát triển các nhóm nghiên cứu chuyên sâu, liên ngành xuất sắc nhằm sáng tạo ra những tri thức, giải pháp và sáng chế tiên tiến phục vụ giải quyết các vấn đề về tài nguyên nước và khí hậu; 

- Phát triển và chia sẻ các công cụ tính toán, CSDL về thủy văn và tài nguyên nước phục vụ các hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, đào tạo và chuyển giao công nghệ; 

- Hợp tác trong và ngoài nước thực hiện các dự án nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và đào tạo trong lĩnh vực thủy văn và tài nguyên nước;

- Tham gia đào tạo sau đại học, đào tạo ngắn hạn

- Cung cấp các dịch vụ tư vấn, quan trắc, khảo sát điều tra, đo đạc về thủy văn và tài nguyên nước.

HYDROWARE tập trung vào các hướng nghiên cứu chính như sau:

(1) Mô hình hóa thủy văn, thủy lực

(2) Ngập lụt đô thị

(3) Lũ lụt và hạn hán lưu vực sông

(4) Giải pháp kỹ thuật đổi mới sáng tạo giảm nhẹ thiên tai liên quan đến nước.

(5) Công nghệ quan trắc thủy văn, tài nguyên nước.

Từ đó, hình thành nên các hướng tư vấn, chuyển giao công nghệ sau: 

(1) Tính toán, mô phỏng thủy văn, thủy lực trong các dự án đánh giá tác động môi trường.

(2) Các dự án tư vấn về lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, ô nhiễm chất lượng nước.

(3) Điều tra, khảo sát, đo đạc các yếu tố thủy văn, phù sa, bùn cát, hình thái sông ngòi, địa hình, địa chất.

(4) Các giải pháp đổi mới sáng tạo phòng chống lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, xói lở, giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

(5) Các khóa đào tạo ngắn hạn

 

Việc thành lập HYDROWARE là nhu cầu thiết yếu hiện nay của Viện. Trong thời gian tới, HYDROWARE được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố và nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ của Viện.