Trang chủ Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường - Tạp chí PTKH&CN Tin tức - Thông báo

Mẫu bìa mới của Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường
Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường thuộc Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - ĐHQG-HCM được thành lập căn cứ theo Quyết định số 77/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia.  Qua đó, năm 2014 được xem là năm đầu tiên Viện Môi trường và Tài nguyên tiếp nhận và phụ trách Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường. Hiện nay, quy trình tiếp nhận, phản biện và đăng bài đều được chuyển sang hệ thống online tại địa chỉ:  http://stdjsee.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjsee/index. 

Bắt đầu từ Bản in của số xuất bản 01.2019, Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ đã có chuyển sang mẫu bìa mới.