Trang chủ Nghiên cứu khoa học Thông tin hoạt động KHCN

Hội đồng báo cáo tư vấn, phản biện và giám định xã hội đề án liên quan đến mạng lưới quan trắc Bình ThuậnNgày 11/10/2018, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội) tổ chức họp thông qua dự thảo báo cáo tư vấn, phản biện và giám định xã hội đề án “Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch hệ thống quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017 - 2020”.Họp thông qua báo cáo tư vấn, phản biện và giám định xã hội Đề án “Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch hệ thống quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017 - 2020"


Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng tư vấn, phản biện giám định xã hội đề án:

- Ông Đỗ Văn Thái – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đại diện cơ quan chủ quan đề án,

- Ông Trần Hữu Minh Tùng – Giám đốc Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường tỉnh đại diện cơ quan thực hiện,

- Ông Hoàng Nhật trường - Đại diện Viện Môi trường và Tài nguyên – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đơn vị tư vấn và đại diện các phòng/ban có liên quan.

- Ông Lê Văn Tuấn chủ tịch hội đồng, chủ trì buổi họp.

 
Thông qua cuộc họp, hội đồng đã nêu bật lên những ưu điểm cũng như tồn tại của quy hoạch, cụ thể:
 
- Báo cáo tổng hợp Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đã được xây dựng đảm bảo các nội dung về mục tiêu, nhiệm vụ lập quy hoạch theo Quyết định số 1792/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí Dự án Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017 - 2020.
 
- Báo cáo đã có điều tra, khảo sát để cập nhật, bổ sung các yếu tố ảnh hưởng từ quá trình phát triển kinh tế - xã hội đến môi trường trong thời gian qua; dự báo các tác động đến môi trường do triển khai các quy hoạch phát triển trên địa bàn tỉnh đến 2020; rà soát, đánh giá lại toàn bộ hệ thống quan trắc trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh; kế thừa các điểm quan trắc lưu vực sông La Ngà theo Quyết định số 3414/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 và các điểm quan trắc ở đảo Phú Quý theo Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 11/3/2013 của UBND tỉnh Bình Thuận;
 
- Báo cáo đã đề xuất điều chỉnh, bổ sung các điểm, tần suất và thông số quan trắc phù hợp, đảm bảo hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh có hiệu quả.
 
Tại cuộc họp đại diện cơ quan chủ quản Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan thực hiện Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường và đơn vị tư vấn Viện Môi trường và Tài nguyên đã tiếp thu, giải trình một số vấn đề có liên quan đến đề án. Cơ quan chủ quản, cơ quan thực hiện cùng đơn vị tư vấn sẽ tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện thêm các nội dung nêu trong báo cáo phản biện đề án trước khi trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt./.
 
Nguồn tin: http://www.vusta.gov.vn/