Trang chủ Nghiên cứu khoa học Thông tin hoạt động KHCN

Triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp Quốc GiaViện Môi trường và Tài nguyên đã được Bộ Khoa học và Công nghệ giao thực hiện đề tài NCKH cấp Quốc gia thuộc chương trình KC08/16-20.


Đề tài với tên gọi “NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI MỘT SỐ MÔ HÌNH GIẢM THIỂU VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI PHÙ HỢP VỚI CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN ĐẶC THÙ TẠI VÙNG NÔNG THÔN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG”, mã số KC08.19/16-20

Đề tài do ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo làm chủ nhiệm, ThS. Lê Quốc Vĩ làm thư ký khoa học và cố vấn khoa học là GS.TS. Lê Thanh Hải.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là việc đánh giá được hiện trạng các vấn đề về môi trường liên quan đến hoạt động sản xuất và dân sinh của dân cư nông thôn ở 3 vùng sinh thái đặc thù là vùng ngọt, vùng bị nhiễm mặn, và vùng bị nhiễm phèn (cùng các khu vực trung gian, chuyển tiếp), để từ đó đề xuất, phát triển và triển khai xây dựng trình diễn được một số mô hình giảm thiểu và xử lý chất thải trên cơ sở khép kín các dòng nguyên vật liệu, chất thải và năng lượng phù hợp với điều kiện tự nhiên đặc thù gắn với hệ sinh thái ngọt, mặn và phèn tại vùng nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long nhất là tại các vùng khó khăn (bị nhiễm mặn và nhiễm phèn). Các mục tiêu cụ thể như sau: (1) Đánh giá được hiện trạng phát sinh chất thải và tình hình áp dụng các mô hình giảm thiểu và xử lý chất thải ở các vùng sinh thái mặn, ngọt và phèn tại vùng nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long, (2) Đề xuất được bộ tiêu chí và nội dung chi tiết các chỉ số lựa chọn mô hình tích hợp trên cơ sở khép kín các dòng nguyên vật liệu, chất thải và năng lượng gắn với hệ sinh thái mặn, ngọt và phèn tại vùng nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long, (3) Triển khai thành công 03 mô hình quy mô hộ gia đình, 03 mô hình cụm dân cư ngăn ngừa giảm thiểu ô nhiễm tích hợp trên cơ sở khép kín các dòng nguyên vật liệu, chất thải và năng lượng từ các hoạt động công, nông nghiệp và dân sinh điển hình tại 3 địa bàn khác nhau điển hình ở vùng mặn, ngọt và phèn tại khu vực nông thôn ĐBSCL.

      Thời gian thực hiện đề tài là 30 tháng từ tháng 6/2018 đến tháng 11/2020.

 

"Nguồn hình đại diện tin: http://baochinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thu-tuong-Chinh-phu/8-nhiem-vu-phat-trien-ben-vung-dong-bang-song-Cuu-Long/328754.vgp"