Trang chủ Nghiên cứu khoa học Thông tin hoạt động KHCN

Triển khai để tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh - An GiangViện Môi trường và Tài nguyên đã được Sở Khoa học và Công nghệ giao thực hiện đề tài NCKH cấp tỉnh tên gọi “NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH TẾ XANH/SINH KẾ BỀN VỮNG GẮN VỚI SINH THÁI MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC KHU/CỤM DÂN CƯ NÔNG THÔN TẠI AN GIANG TRONG ĐIỀU KIỆN ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU”, đề tài do GS.TS Lê Thanh Hải chủ nhiệm và TS. Trần Văn Thanh là thư ký khoa học


Mục tiêu tổng quát và cụ thể của đề tài như sau:

     * Mục tiêu tổng quát:

Đề xuất và xây dựng các mô hình mẫu về phát triển xanh trên nền tảng của sinh kế bền vững gắn với đặc điểm của hệ sinh thái môi trường nông thôn, nhằm gia tăng thu nhập, giữ gìn sức khỏe và vệ sinh môi trường, ứng phó với các điều kiện tự nhiên và thời tiết khác nhau, hướng tới duy trì và phát triển bền vững cho các hộ dân tại các khu/cụm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang.

   * Mục tiêu cụ thể của đề tài là:

- Đánh giá được hiện trạng các điều kiện sinh thái tự nhiên, tài nguyên môi trường, cùng các hoạt động sinh kế của người dân tại các hộ trong các khu/cụm dân cư nông thôn tại khu vực nghiên cứu.

- Đề xuất được các mô hình và giải pháp phát triển tăng trưởng xanh, sinh kế bền vững gắn với các điều kiện tài nguyên môi trường phù hợp nhằm phát triển bền vững tại các khu/cụm dân cư, và sản phẩm, ngành nghề sản xuất, canh tác công nông ngư nghiệp tiêu biểu khu vực nông thôn An Giang trong điều kiện ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Xây dựng 03 mô hình trình diễn để ứng dụng được các mô hình sinh thái kinh tế môi trường nhằm duy trì bền vững sinh kế và tăng trưởng xanh vùng nông thôn tương ứng với ba vùng sinh thái trên địa bàn tỉnh.

    - Xây dựng và triển khai được các chương trình và giải pháp tập huấn chuyển giao kỹ thuật, đào tào nguồn nhân lực nhằm nhân rộng kết quả nghiên cứu.

      Thời gian thực hiện đề tài là 18 tháng từ tháng 1/2018 đến tháng 6/2019. Đến nay, Nhóm thực hiện đã hoàn thành các nội dung liên quan đến tổng quan tài liệu, điều tra, khảo sát đánh giá hiện trạng, xây dựng cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp kỹ thuật liên quan đến mô hình thí điểm cũng như tiến hành sàng lọc các vị trí để triển khai thực tế ở 03 vùng sinh thái của tỉnh. Trong thời gian tới Nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện các chuyên đề đã thực hiện và tiếp tục thực hiện các nội dung nghiên cứu tiếp theo trong đề cương nhằm đảm bảo tiến độ của đề tài.