Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Mai Thị Thu ThảoThông báo v/v tổ chức bảo vệ LATS cấp Viện:


Viện Môi trường và Tài nguyên chuẩn bị tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ (LATS) cấp Viện cho nghiên cứu sinh Mai Thị Thu Thảo, với tên đề tài:

Nghiên cứu tính toán tải lượng phát thải khí ô nhiễm từ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt (CH4, H2S, NH3, Methyl Mercaptan) và đánh giá ảnh hưởng tới môi trường không khí TP.HCM

Chuyên ngành          :  Công nghệ môi trường không khí

Mã số chuyên ngành: 62.85.06.05

Bản tóm tắt LATS được trưng bày, phục vụ rộng rãi ở phòng đọc thư viện của Viện Môi trường và Tài nguyên.

Tóm  tắt  LATS bằng tiếng Việt và giới thiệu luận án viết  bằng tiếng  Anh  được phổ biến công khai, rộng rãi tại website của Viện  Môi trường và Tài nguyên (www.hcmier.edu.vn) và website của ĐHQG-HCM (www.vnuhcm.edu.vn).

 Nay thông báo đến các cán bộ, các nghiên cứu sinh, các học viên cao học của Viện và quý đọc giả quan tâm được biết.

 Trân trọng.

Thông tin khác