Trang chủ Nghiên cứu khoa học Các công bố khoa học

DANH MỤC CÔNG BỐ KHOA HỌC NĂM 2011Danh sách các công trình công bố khoa học của Viện năm 2011


Tên

 

 

bài báo

 

Tên tạp chí/ Tên hội thảo

 

Trang

 

ISSN

 

Số xuất bản

 

Tên tác giả

 

Đồng tác giả (nếu có)

 

Điểm IF

Air pollution forecast for Ho Chi Minh City, Vietnam in 2015 and 2020

Air Quality, Atmosphere & Health

 

145-158

 

1873-9318

Volume 4, Number 2

 

Ho Quoc Bang

 

Clappier, A., Golay F.,

1.979

Road traffic emission inventory for air quality modelling and to evaluate the abatement strategies: a case of Ho Chi Minh City, Vietnam

Atmospheric Environment

3584-3593

1352-2310

Vol 45, Issue 21

Ho Quoc Bang

Clappier, A.

3.139

Phương pháp luận mới lồng ghép hạch toán quản lý môi trường (EMA) và đánh giá sản xuất sạch hơn (CPA) hướng tới kiểm soát hiệu quả ô nhiễm công nghiệp

Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ

15-24

 

14(3)

Đỗ Thị Thu Huyền

Lê Thanh Hải

 

Models of municipal solid wastewater treatment in Vietnam condition

International form on green technology and management IFGTM

 

 

 

Nguyen Van Phuoc

Thi Thanh Phuong Nguyen, Thi Diem nguyen

 

Assessment of surface water quality in the Southern areas of Vietnam and water treatment solutions

Regional workshop of DAAD – EXCEED

 

 

 

Nguyen Thi Thanh Phuong

 

 

Study on estimation of sludge characteristics of some industrial branch

Workshop on Industrial Wastewater and Sludge Treatment

 

 

 

Nguyen Van Phuoc

Nguyen Thi Thanh Phuong

 

Research On Enhancement The Efficiency Of Biogas Recovery From Alkaline Hydrolysis Of Sludge From Concentrated Wastewater Treatment Plants Of Industrial Zone

Workshop on Industrial Wastewater and Sludge Treatment

 

 

 

Nguyen Van Phuoc

Nguyen Thi Thanh Phuong

 

Vi khuẩn lam và độc tố microcystin tại hồ Núi Cốc (Thái Nguyên)

Tạp chí Hóa học

565-569

 

T. 49 (2ABC)

Đào Thanh Sơn

Dương Thị Thủy, Lê Thị Phương Quỳnh, Stephan Pflugmacher

 

Phương pháp tính toán thiệt hại về kinh tế và môi trường đối với một lưu vực sông bị ô nhiễm – trường hợp điển hình: lưu vực sông Thị vải

Tạp chí phát triển Khoa học và Công nghệ

tập 13, số M1

 

 

Nguyễn văn Phước

 

 

Dự báo mức độ ô nhiễm môi trường do phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2020

Tạp chí phát triển Khoa học và Công nghệ

tập 13, số M1

 

 

Nguyễn văn Phước

 

 

Nghiên cứu quá trình ủ vi sinh rác thải hữu cơ bằng phương pháp ủ thiếu khí

Tạp chí phát triển Khoa học và Công nghệ

tập 14, số M2

 

 

Nguyễn văn Phước

 

 

Ảnh hưởng của nước thải thành phố Hồ Chí Minh lên loài giáp xác Daphnia magna.

Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật lần thứ 4

 

 

 

Đào Thanh Sơn