Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐVCM - NCS Vũ Thùy LinhDưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Nguyễn Kim Lợi và TS. Hồ Minh Dũng, ngày 08/7/2020 NCS Vũ Thùy Linh đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ kỹ thuật cấp ĐVCM tại Hội đồng chấm luận án Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.


Chiều thứ Tư, ngày 08 tháng 7 năm 2020, Hội đồng chấm luận án tiến sĩ Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã họp để chấm luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn cho NCS. Vũ Thùy Linh, chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, Mã số: 62.85.01.01 với đề tài:  Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp thích ứng cho nông nghiệp TP.Hồ Chí Minh "

GS.TS. Lê Thanh Hải, chủ tịch Hội đồng đã điều khiển phiên họp.

Hai người giới thiệu của luận án tiến sĩ là PGS.TS. Châu Nguyễn Xuân Quang và TS. Nguyễn Văn Hồng. Hội đồng có sự tham gia của ba ủy viên là PGS.TS. Lê Văn Trung, PGS.TS. Hồ Quốc Bằng và PGS.TS. Đào Nguyên Khôi cùng thư ký hội đồng là TS.Nguyễn Thanh Hùng.

 

Hình 1. Thư ký Hội đồng đọc lý lịch khoa học của Nghiên cứu sinh trước hội đồng cấp ĐVCM

 

Hình 2. Nghiên cứu sinh trình bày luận án tiến sĩ trước hội đồng cấp ĐVCM

 

Buổi bảo vệ đã diễn ra long trọng tại Phòng Hội thảo - Viện Môi trường và Tài nguyên với sự có mặt của cán bộ khoa học, NCS trong và ngoài Viện.

 

 Hình 3. Các thành viên đọc nhận xét LATS trước hội đồng cấp ĐVCM

 

 Hội đồng chấm luận án đã đánh giá luận án hội đủ các điều kiện cần thiết đối với luận án tiến sĩ và đồng ý cho NCS bảo vệ LATS cấp Viện.

Hình 4. NCS Vũ Thùy Linh trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng

 

Hình 5. Thành viên Hội đồng, NCS và Tập thể hướng dẫn

Thông tin khác